Tanulmányi ügyek

Jogviszony igazolás/magyar nyelvű

Jogviszony igazolás/angol nyelvű

Kreditigazolás

Személyes adatokban történő változás bejelentése

Törlési kérelem (a hallgató nem kívánja folytatni tanulmányait)

Oklevél igénylése azon hallgatók számára, akik korábban sikeres záróvizsgát tettek, de az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgát utólag szerezték meg

Kurzusfelvétel, kurzusleadás

Kurzus felvétele kurzusfelvételi időszak lejárta után

Késedelmes kurzusleadás (tárgyfelvételi időszakon túli)

Vizsgakurzus felvétele iránti kérelem

Dékáni méltányossági kérvény

Passzív félév kérelem

Határidőn túli passzív félév kérelem

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

Erasmus hallgatók - kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

Kreditátviteli kérelem

Szakváltási kérelem

Átjelentkezés más intézményből

Zongorakíséret jelenléti ív

Igénylés helye: MODULO (HSZI- Jogviszony igazolás igénylés)

Időpont, határidő: folyamatosan


Az igazolás igénylése során meg kell adni az igazolás kérésének okát (készletből választható), az átvétel módját, amely lehet személyes vagy postai kiküldés. Postázás esetén meg kell adni a postázási címet is. Ez alapesetben a Neptun-ban szereplő állandó lakcím, de tetszőlegesen módosítható.

A szükséges adatok megadása után a kiadásra kerülő igazolás adatai ellenőrizhetők az igazolás megtekintése funkcióval. Amennyiben az azon szereplő adatok hiányosak vagy hibásak, javításukat az illetékes Tanulmányi Osztályon lehet kezdeményezni.

 

A Tanulmányi Osztályok által jóváhagyott, személyes átvételre kért jogviszony-igazolások minden munkanapon nyomtatásra kerülnek. A MODULO-ban ellenőrizhető az igénylések állapota, az ügyfélszolgálaton a kiadva állapotban lévő jogviszony-igazolások átvételére van lehetőség.
 
A postai kiküldéssel kért igazolásokat a Hallgatói Szolgáltató Iroda legkésőbb a jóváhagyást követő munkanapon postázza az igénylésben megadott postai címre.Igénylés helye: Tanulmányi Osztály – személyes vagy online ügyintézés

Időpont, határidő: folyamatosan ügyfélfogadási időben

 


Igénylés helye: Tanulmányi Osztály – személyes vagy online ügyintézés
Időpont, határidő: folyamatosan ügyfélfogadási időben

 

Igénylés helye: Tanulmányi Osztály – személyes vagy online ügyintézés
Csatolandó: kitöltött 'Adatváltozást bejelentő' űrlap

Időpont, határidő: folyamatosan, ügyfélfogadási időben

 

Igénylés helye: Tanulmányi Osztály – személyes vagy online ügyintézés
Csatolandó: kitöltött 'Hallgatói jogviszony megszűntetése' űrlap

Időpont, határidő: folyamatosan, ügyfélfogadási időben


Hallgatói jogviszony megszüntetése űrlap

 


Igénylés helye: Tanulmányi Osztály személyesen (előre egyeztetett időpontban) vagy online ügyintézés
Csatolandó: kitöltött 'Oklevél igénylő' űrlap

Időpont, határidő: folyamatosan, ügyfélfogadási időben

 

Igénylés helye: Neptun
Időpont, határidő: egyetemi TR-naptár szerint (szorgalmi időszak második hetének végéig)

 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Kurzusfelvételi kérelem űrlap - a kurzusfelvételi időszak lejárta utáni két hétben), illetve

MODULO (Karközi beadási hely – Tanulmányi Bizottság kérvény űrlap)

Csatolandó: kitöltött 'Kurzus felvétele kurzusfelvételi időszak után' elnevezésű űrlap,

indoklást alátámasztó dokumentumok


Időpont, határidő: őszi félévben október 31.,tavaszi félévben március 31.


Amennyiben, olyan kurzust szeretne felvenni, amely nincs meghirdetve, vagy nem teljesítette az előfeltételét, beadás előtt konzultáljon az illetékes tanulmányi ügyintézővel.


Egy űrlapon csak egy kérelem adható be.


A kérvény csak a kurzus oktatójának és tanszékvezetőjének hozzájáruló aláírásával érvényes.


A formailag megfelelő kérelmet a Tanulmányi Bizottság bírálja el, a határozatban foglaltakat a Tanulmányi Osztály hajtja végre.


FIGYELEM! A hiányosan kitöltött vagy nem megfelelő mellékletekkel feltöltött kérelmet a Tanulmányi Osztály formai okokból elutasítja. Formai hiba miatti elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs, de megfelelően kitöltött új kérvény a beadási határidőn belül ismételten beadható.

Beadás után a hallgató a beadvány megtekintésével tájékozódhat beadványának állapotáról.


 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Késedelmes kurzusleadás - a szorgalmi időszak 5. hetének végéig), illetve
MODULO (Karközi beadási hely – Tanulmányi Bizottság kérvény)
Csatolandó: kitöltött 'Kurzus leadása szorgalmi időszakban' űrlap
indoklást alátámasztó dokumentumok
 
Időpont, határidő: őszi félévben október 31.,tavaszi félévben március 31.

A kérvény csak a kurzus oktatójának és tanszékvezetőjének hozzájáruló aláírásával érvényes.

A formailag megfelelő kérelmet a Tanulmányi Bizottság bírálja el, a határozatban foglaltakat a Tanulmányi Osztály hajtja végre.


Kurzus leadása szorgalmi időszakban űrlap

 


Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Tanulmányi Bizottsági kérvény)
Csatolandó: kitöltött 'Vizsgakurzus felvétele iránti kérelem' űrlap

Időpont, határidő: Egyetemi ETR-naptár szerint (kurzusfelvételi időszak)

A vizsgakurzusra való jogosultság feltétele a vizsga teljesítésének legalább egy alkalommal történő megkísérlése. A nem teljesített gyakorlat vizsgakurzusként nem vehető fel.

A nem teljesített kurzus teljesítése első alkalommal vizsgakurzus felvételével, ezt követően pedig a kurzus teljes megismétlésével lehetséges. Egy félévben legfeljebb 2 vizsgakurzus vehető fel.
A kérelmet a Kar Tanulmányi Bizottsága bírálja el.

 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Dékáni méltányossági kérvény)
Csatolandó: kitöltött 'Dékáni méltányossági kérvény' valamint a kérelem alátámasztásához szükséges iratok pl. kórházi zárójelentés, egyéb okmányok
(több melléklet feltöltéséhez használja a blokk ismétlése [+] gombot.

Időpont, határidő: folyamatosan

Ha a hallgató önhibáján kívül (pl. betegség, rendkívüli családi esemény) nem volt képes valamely tanulmányi kötelezettsége teljesítésére, a képzés során legfeljebb két alkalommal kérelemre, a dékán döntése alapján méltányossági alapú mentességet kaphat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes rendelkezései alól. Tantervben szereplő követelmény alól felmentés nem adható.

A dékáni méltányossági határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Egy űrlapon csak egy kérelem adható be.

Kitöltéskor adja meg az értesítési címét és válassza ki, hogy mely szakon szeretne dékáni méltányosságot kérni, vagy fellebbezést beadni.

Vizsgaidőszakon kívüli vizsgalehetőség (Diplomakoncert - osztatlan vagy záróvizsga teljesítése a záróvizsga-időszaktól eltérően):
Vizsgaidőszakon kívüli egyéb vizsgázást a Kar vezetője kivételesen, különös méltányosságból, kérelemre, egyénileg engedélyezhet.


Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Passzív félév bejelentő)
Időpont, határidő: Egyetemi ETR-naptár szerint (kurzusfelvételi időszak)

A hallgató a megkezdett aktív félév helyett kérelemre passzív félévet vehet igénybe.

Amennyiben a hallgató tanulmányainak az első félévében szeretne passzív félévet kérni, akkor kérelmében különös méltánylást érdemlő okra kell hivatkoznia (szülés, betegség, baleset vagy más váratlan, önhibáján kívüli ok). Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a hallgatókra, akik az adott képzési szinten korábban más képzésen már legalább egy aktív félévet teljesítettek a felsőoktatásban. A kérelmet a Tanulmányi Bizottság bírálja el.

Felsőbb éves hallgatók esetén a passzív félév igénybevételéhez elegendő a kérelem indoklás nélküli kitöltése (passzív félév bejelentése).
Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével.

A bejelentés alapján a Tanulmányi Osztály beállítja a „passzív bejelentett” állapotot.

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Határidőn túli passzív félév kérvény)
Csatolandó: melléklet, amely igazolja az indoklásban megadott okot. pl. baleset esetén jegyzőkönyv, orvosi látlelet stb.

Időpont, határidő: Egyetemi ETR-naptár szerint (vizsgaidőszak vége)

A jogszabályi határidőt (őszi félévben október 14., tavaszi félévben március 14.) követően méltányosságból, jogszabály meghatározta indokkal (szülés, betegség, baleset vagy más váratlan, önhibáján kívüli ok) kérelmezhető a jogviszony szüneteltetése.

A Tanulmányi Bizottság határozatban rendelkezik az elvégzett szorgalmi időszak későbbi beszámíthatóságának lehetőségéről vagy törléséről.


 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Kedvezményes tanulmányirend kérelem)
Csatolandó: a kérelmet alátámasztó igazolás és a kitöltött 'Kedvezményes tanulmányi rend' elnevezésű űrlap.

Időpont, határidő: őszi félévben október 7., tavaszi félévben március 7.

A Kar a hallgatónak kérelemre kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. A kedvezményes tanulmányi rend – feltételes vagy feltétel nélküli – felmentést jelenthet többek között a kötelező foglalkozások látogatása alól, valamint lehetőséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok kiváltására.

A kedvezményes tanulmányi rend nem jelenthet felmentést a képesítési követelményekben foglaltak, félév- vagy évzáró számonkérés, vizsga, záróvizsga (vagy annak egy része) letétele, szakdolgozat megírása és megvédése alól.

A kedvezményes tanulmányi rend tárgyanként külön feltételhez köthető.
A hallgató az egyetemen folytatott tanulmányai során, egy szakon egyéni kérelemre legfeljebb két félévben, illetve ha a képzési idő hat félévnél hosszabb, akkor a képzési idő egy harmadán keresztül folytathatja tanulmányait kedvezményes tanulmányi és vizsgarend szerint.

A kedvezményes tanulmányi rend attól a dátumtól érvényes, amikor a Tanulmányi Bizottság a döntésről kiértesítette a hallgatót, tehát addig a normál tanulmányi rend szerint kell folytatni a tanulmányokat.

Az űrlap csak a kurzus oktatójának és a tanszékvezetőjének aláírásával érvényes.

Egy MODULO kérelemben csak egy kurzus kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelme adható be.


Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Kedvezményes tanulmányirend kérelem)

Csatolandó: a hallgató Erasmus pályázata, a pályázat elbírálásáról szóló határozat.


Időpont, határidő: Egyetemi ETR naptár szerint (kurzusfelvételi időszak)


Az egyetem által meghirdetett és bármilyen típusú mobilitási ösztöndíjra pl. Erasmus+ programra sikeresen pályázott hallgatók a pályázat igénybevételének időszakában alanyi jogon kedvezményes tanulmányi és vizsgarendre jogosultak.

Kedvezményes tanulmányi rend Erasmus űrlap


Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Rendes/listás kreditátviteli kérelem)
Időpont, határidő: újonnan felvett, átvett és szakváltó hallgatók - Egyetemi ETR-naptár szerint (kurzusfelvételt megelőző két hét)
többi hallgató kérelme a következő félévre - Egyetemi ETR-naptár szerint (félév közepén, legalább a szorgalmi időszak második hónapja)

Erasmus+-hallgatók kérvényeiket a fenti időszakokon kívül is beadhatják, minden ilyen esetben egyeztetni kell a Tanulmányi Osztállyal.

A kari Kreditátviteli Bizottság kérelemre elismerhet előzetesen megszerzett hallgatói tudást egyes tantervi követelmények teljesítéseként, e követelmények teljesítéséért járó kredit megadásával.

Nem SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok elismertetési kérelme esetén a teljesítést igazoló leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) másolata(i) mellé fel kell töltenie az intézmény által hitelesített kurzusleírást, tematikát, valamint egyértelműen meg kell jelölnie a kiváltandó kurzust (kurzusokat) a leckekönyv/törzslap/oklevélmelléklet megfelelő oldalán. Több melléklet feltöltése esetén használja a [+] gombot.

Egyes esetekben (átjelentkezés más zeneművészeti intézményből, tanulmányok folytatása alapképzés után osztatlan tanárképzésen) a Kar hallgatói papír alapon adják be kérelmüket.

Korábbi tanulmányok során elvégzett kötelező testnevelés (kritériumtárgy) tárgy elfogadtatásában nem a kari Kreditátviteli Bizottság, hanem az SZTE Sportközpont dönt. A hallgatónak ekkor fel kell jelentkeznie el a Kurzusbeszámítás kurzusra. A teendők a "kurzus" leírásában találhatók. Az ügyintézés online történik a CooSpace rendszeren keresztül.

A kért kreditelismerés alapja nem lehet korábbi kreditelismerés.

A jóváírt kreditek a hallgató összes kreditjéhez számítanak, így hozzájárulnak a tantervi követelmények teljesítéséhez.
 
A formailag megfelelő kérelmet a Kreditátviteli Bizottság bírálja el.

FIGYELEM! A hiányosan kitöltött vagy nem megfelelő mellékletekkel feltöltött kérelmet a Tanulmányi Osztály formai okokból elutasítja. Formai hiba miatti elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs, de megfelelően kitöltött új kérvény határidőn belül ismételten beadható.

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Tanulmányi Bizottság kérvény)
Csatolandó: a főtárgy oktatójának szakváltást támogató levele.

Időpont, határidő: őszi szemeszterre – július 31.
tavaszi szemeszterre – december 31.

A Karon a szakváltás az osztatlan zenetanár képzés és az előadó-művészet alapképzés között működhet. Mindkét irányban kérelmezhető, de csak a két szak azonos szakirányai között.

Mindkét irányú szakváltás esetén a korábban megszerzett kötelező szakmai kreditek elismerése automatikus.

  • Átjelentkezés más intézményből

Igénylés helye: Tanulmányi Osztály – személyes vagy online ügyintézés – papír alapú kérvény a Tanulmányi Bizottságnak címezve)
Csatolandó: 
1. érvényes – 15 napnál nem régebbi – hallgatói jogviszony-igazolást, melyben szerepel, hogy a hallgató nem áll fegyelmi eljárás továbbá elbocsátás hatálya alatt,
2. a hallgatói leckekönyv vagy törzslap hitelesített másolatát, amely tartalmazza a teljesített kurzusok címét, érdemjegyét, kreditértékét, óraszámát és a féléves átlagokat,
3. a teljesített tantárgyak részletes, hitelesített tematikáját,
4. igazolást az átadó intézmény Tanulmányi Osztályáról a felhasznált félévek számára, az aktív félévek számára, továbbá a finanszírozás formájára vonatkozóan.

Időpont, határidő: őszi szemeszterre – június 15.
tavaszi szemeszterre – január 15.
A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára.
Csak aktív hallgatói jogviszonnyal lehetséges az átvétel.

Az átvétel megvalósulhat önköltséges, valamint szabad hely esetén állami ösztöndíjas formában is.

Az átjelentkezett hallgatónak minimum a képzés teljes kreditszámának harmadát az átvevő karon kell teljesítenie.
Az átvételi kérelemről a képzésben érintett Tanszék javaslata alapján a Tanulmányi Bizottság dönt. A döntés eredményéről a Bizottság határozatban értesíti ki a hallgatót.

A hallgatói jogviszony az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.


 

bartok2_250x250