Adatkezelési tájékoztató a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 2020. március 2-i hangversenye kapcsán

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a hangverseny szervezése és lebonyolítása során történő adatkezeléseinkre.

 • 1. Kihez fordulhat?

 

A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 2020. március 2-i hangversenye kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi:

 

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

kapcsolattartó neve: Szvitan-Bagoly Bettina

levelezési cím: 6722, Szeged, Tisza Lajos Krt. 79-81.

tel.: +36 (62) 544-600

e-mail cím: szvitan-bagoly.bettina@zmk.szte.hu

honlap cím: http://www.music.u-szeged.hu/karunkrol/adatvedelem

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A videó- és fényképek készítése során tömegfelvételek és individualizált felvételek is készülhetnek.

4.1. Kép –és hangfelvétel (videófelvétel)

 

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen jogos érdekből kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép- és hangfelvétel készül, a belépéssel Ön hozzájárul az adatkezelési tájékoztató elfogadásához.” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget. Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére használjuk fel.

 

Az egyedi képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása (űrlap) során azonosítás céljából vesszük fel az Ön nevét, születési nevét, és édesanyja nevét.

 

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születéskori név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy aláírása

 

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során.

 

 

 

5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar intézeteinek továbbítjuk az adatokat, a szervezeten belüli munkamegosztás okán, jogos érdekből.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

Általánosságban a fotófelvételekhez kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.

 

Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül.

 

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Nem, általánosságban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

Oktatóinkkal, munkatársainkkal a velük kötött szerződésben rögzített módon járunk el.

 

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.

 

9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

Az önkéntes adatszolgáltatás nem járhat hátrányos jogkövetkezménnyel, ezért annak elmaradása esetén nem vesz részt az eseményen az érintett.

 

10. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

A videó- és fényképfelvételek készítése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
 3. törléshez való jog – amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 4. tiltakozáshoz való jog –a közérdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 5. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 • 12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen videó- és fényképfelvételek készítéséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *