Adatkezelési tájékoztató a 2020-as felvételi eljáráshoz

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a 2020. évi felvételi eljárással kapcsolatos adatszolgáltatás során történő adatkezeléseinkre.

 • 1. Kihez fordulhat?

 

A 2020. évi általános felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelés kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi:

 

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

kapcsolattartó neve: Majó-Petri Georgina

levelezési cím: 6722, Szeged, Tisza Lajos Krt. 79-81.

tel.: +36 (62) 544-602

e-mail cím: majo-petri.georgina@zmk.szte.hu

honlap cím: http://www.music.u-szeged.hu/karunkrol/adatvedelem

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. évi általános felvételi eljárásban a felvételi vizsgákat személyes jelenlét nélkül, elektronikus kapcsolattartáson alapuló vizsgamód által bonyolítja le, mely a főtárgy felvételi vizsgaanyagot tartalmazó videófelvételt tartalmazó link beküldése által valósul meg.

Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag a felvételi eljárás lebonyolításoz szükséges beküldött videófelvételek, valamint a MODULO rendszerbe történő regisztrációnál megadott személyes adatok adatkezelésére vonatkozik, a jelentkezők felvételi eljárással kapcsolatos egyéb személyes adatait érintő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Egyetem központi honlapján elérhető hallgatói adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

A felvételi eljárással kapcsolatos adatszolgáltatás során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

1. A 2020. évi általános felvételi eljárásban részt vevő jelentkezők MODULO rendszerbe feltöltött felvételi vizsgaanyagokat tartalmazó videófelvételek linkjeinek kezelése

2. A 2020. évi általános felvételi eljárásban részt vevő jelentkezők MODULO rendszerbe történő regisztrációkor megadott személyes adatainak kezelése

 

4.1. A 2020. évi általános felvételi eljárásban részt vevő jelentkezők MODULO rendszerbe feltöltött felvételi vizsgaanyagokat tartalmazó videófelvételeinek kezelése

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

A 2020. évi általános felvételi eljárásban részt vevő jelentkezők MODULO rendszerbe feltöltött felvételi vizsgaanyagokat tartalmazó videófelvétele

Az adatkezelés célja a 2020. évi általános felvételi eljárás lebonyolítása.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti gyakorlati vizsgát, a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát, szóbeli alkalmassági vizsgát és a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje. A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerinti, a felsőoktatási intézmények által meghatározott felvételi követelmények teljesítését úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje (Korm. rendelet 9. § (2)-(3) bekezdés). A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre, valamint a fentiekben hivatkozott Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a 2020. évi általános felvételi eljárásban a felvételi vizsgák elektronikus kapcsolattartáson alapuló vizsgamódokon valósulnak meg.

A Szegedi Tudományegyetemre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán

A felvételi eljárásban részt vevő személyek a videófelvételeket az általuk használt eszközökre ideiglenesen letölthetik kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos feladataik ellátása céljából. Az Egyetem minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a felvételi eljárásban részt vevő személyek a videófelvételek általuk használt eszközökről történő törléséről a jogorvoslatra nyitva álló határidő leteltét - amennyiben jogorvoslati eljárásra kerül sor, úgy annak jogerős lezárását - követően haladéktalanul gondoskodjanak.

 

4.2. A 2020. évi általános felvételi eljárásban részt vevő jelentkezők MODULO rendszerbe történő regisztrációkor megadott személyes adatainak kezelése

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név

az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel

Az Egyetemre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán

 

 

 

Az adatok a jogorvoslatra nyitva álló határidő leteltét - amennyiben jogorvoslati eljárásra kerül sor, úgy annak jogerős lezárását -követően haladéktalanul törlésre kerülnek a rendszerből.

Anyja neve

Személyi igazolvány száma

E-mail cím

A regisztrációs folyamat lebonyolításához

 

5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül:

 

 • A Dékáni Hivatal kijelölt munkatársai,
 • A Felvételi Bizottság tagjai
 • A felvételi eljárás lebonyolításában érintett oktatók
 • Jogorvoslat esetén a Felvételi Jogorvoslati Bizottság tagjai.
 • Szükség esetén (videófelvételekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás) az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság kijelölt munkatársai

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.


7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.


8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.


9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

A felvételi vizsgaanyagot tartalmazó videófelvétel MODULO rendszerbe történő feltöltésének elmaradása esetén a felvételi vizsga érvénytelen.


10. Milyen jogai vannak a felvételi eljárással kapcsolatos adatszolgáltatás kapcsán?

A 2020. évi általános felvételi eljárással kapcsolatos adatszolgáltatás kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását
 5. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.


11. Milyen jogorvoslattal élhet?

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek


12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

   

  Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

  Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen 2020. évi felvételi eljárással kapcsolatos adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

  Friss Hírek RSS

  Események

  Rendezvénynaptár *