Meghirdetett témák

Prof. Dr. Tóth Péter egyetemi tanár meghirdetett témái
2024. április 15.

Bartók és Sztravinszkij – párhuzamos életművek


Bartók Béla 1881, Igor Sztravinszkij 1882.


Két zeneszerző, akik alapvetően alakították át a kortárs zenéről alkotott elképzeléseket. Akik két, egymástól látszólag nagyon is eltérő utat jártak be. Mi a közös a gondolkodásukban? Mik azok a hatások, melyek művészetüket alakították? Az előadássorozat párhuzamba állítja a két zeneszerző egy időben keletkezett műveit, ezzel lehetőséget teremtve a két gondolkodás összehasonlítására.

Prof. Dr. Varga Laura egyetemi tanár meghirdetett témái
2024. április 15.

1. Lowell Liebermann fuvolára írt műveinek hatása az amerikai és az Amerikán túli zenei életre, zeneszerzőkre, fuvolistákra.

Lowell Liebermann fuvolaműveinek elemzése, különbségek és hasonlóságok a kortárs fuvolaművekkel. Egyéni stílusjegyek megjelenése a fuvolaművekben, népszerűségének titka. A legújabb fuvolaverseny bemutatása, sikere. Műveinek nyomon követése, hatott-e más zeneszerzőkre, melyik földrészen mennyire népszerű.

 

2. Kadenciák W. A. Mozart fuvolaműveihez - elemzés, összehasonlítás, új kadenciák írása több stílusban

W. A. Mozart G-dúr, D-dúr fuvolaversenyéhez és a C-dúr fuvola-hárfa kettősversenyhez, illetve egyes műveinek átirataihoz (D-dúr Rondó, E-dúr Adagio, C-dúr Andante) számtalan kadenciát írtak már. Milyen szempontok alapján lehet ezeket elemezni, csoportosítani, milyen a stílusos kadencia, ami a modern hangzeren, a mai elvárásoknak is megfelel. Mely forrásokra lehet hagyatkozni, és hogyan kell saját kadenciát írni, illetve hogyan kell ezt tanítani.3. A kiterjesztett technikák megjelenése és hatása a kortárs zenére, valamint ezek tanításának módszertani lehetőségei

Honnan ered a körkörös légzés, mikor kell, vagy lehet használni. A felhangok, peremhang, szinusz hang, mutifóniák használata, illetve a zörejek megjelenése milyen érzetek, hangulatok kifejezését segíti a zenében. Ezek hasznlatának változása időben és térben. Módszertani lehetőségek: hogyan és mikor tanítható, mit fejleszt, mennyire elterjedt az oktatásban.

Prof. Dr. Szecsődi Ferenc egyetemi tanár meghirdetett témái
2024. április 15.

1. A világhírű Hubay hegedűiskola titka

Hubay Jenő az egyetemes magyar zenetörténet egyik legnagyobb alakja. Egyszemélyben világhírű hegedűművész, zeneszerző és pedagógus, aki majd fél évszázados tevékenységével Európa vezető intézményévé tette a budapesti Zeneakadémiát. Tanítási módszere ma is iránymutató a fiatal generáció számára.


2. A hegedűtechnika fejlesztésének alapkövei - Rodolphe Kreutzer 42 etűdje

A XVIII.-XIX. század nagy francia hegedűművésze tanárként és zeneszerzőként is maradandót alkotott. 42 etűdje a hegedűt tanuló ifjúság mai napig nélkülözhetetlen segédeszköze. A jobb- és balkéz fejlesztő technikai gyakorlatok magas szinten való elsajátítása bevezetést nyújt a hegedű-művészet előszobájába.

Prof. Dr. Zsigmond Zoltán egyetemi tanár meghirdetett témái
2024. április 15.

1. Schubert négykezes zongoraműveinek előadói problémái

A négykezes zongorairodalom kiemelkedő fontosságú művei közé tartoznak F. Schubert darabjai. A szerző életművében ezek a művek nem kizárólag a könnyed házimuzsikálás számára íródtak, hanem gyakran a legfajsúlyosabb művészi mondanivaló kifejezésére készültek. Ennek megfelelően a művek jelentős technikai és zenei feladatot jelentenek az előadók számára. A keletkezésük idején a zongora lehetőségei még számos tekintetben eltértek a mai korszerű hangszerek képességeitől. A dinamika, hangszínek, a pedálhasználat és még sok más szempont alapján is úgy érezhetjük, hogy egyfajta átiratot szólaltatunk meg a mai zongorán. A jellegzetes schuberti zenei attitűd, az éneklő játék, a korai romantika érzelmi világának adekvát megszólaltatása, megannyi szép és felelősségteljes feladat a mai előadók számára. Ezek vizsgálatával, elemzésével, zene- és interpretációtörténeti kontextusba helyezésével foglalkozik ez a kurzus.


2. Orbán György zongoraművei

A Kossuth-díjas zeneszerző az elmúlt félévszázad egyik legtermékenyebb alkotója, számos kiemelkedő egyházzenei és kórusműve mellett, zongoraművek szempontjából is. Volt szerencsém a zongora oeuvre-jének nagy részét játszanom, bemutatnom. A művek vállaltan eklektikus stílusa szinte kimeríthetetlen a nép és műzenei utalásokban, kifinomult texturális ötletekben, magasrendű virtuozitást igénylő technikai megoldásokban. A tonalitás kezelésében érezhetően bartóki alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott formakezeléssel írt művek zenei nyelve egyszerre meghökkentő és áhítatos, a többszáz éves európai zenetörténet hagyományain nyugszik, miközben féleismerhetetlenül magyar. A művek keletkezéstörténetével, értelmezési lehetőségeivel, a technikai kihívások megoldásaival, és a szerzői instrukciók felhasználási módjaival foglalkozik ez a kurzus.


3. A zongorametodika a gyakorlatban

A zongoratechnika fejlődése óriási utat tett meg a a XIX. század elejétől napjainkig. Számos iskola, irányzat terjedt el világszerte, köztük a magyar zongoraiskola is világhírű lett. A fiatal zongoristákra már óriási nyomást helyez az elvárt makulátlan virtuozitás kényszere. A zongoratechnika tudományos alapokon nyugvó idegrendszeri, izomzati, anatómiai alapjaira felépített korszerű szempontrendszerével foglalkozik ez a kurzus, kutatva és elemezve a gyakorlás tanulásmódszertani és pszichológiai szempontjait, az egyéni adottságokhoz igazodó, hatékony módszereit.

Dr. Kecskés György egyetemi docens meghirdetett témái
2024. április 15.

1. W. A. Mozart kürtversenyei a korabeli hangszerkezelés tükrében.

Mozart fúvóshangszerekre írott versenyművei közül számszerűségben kiemelkednek a kürtre írott opuszok.. A korabeli hangszer játék-lehetőségeit teljesen kihasználva, némileg megújítva alapozott meg egy új technikát, hangszerhasználatot Mozart, mely fontos szerepet játszott a kürt, mint zenekari,-és szóló hangszerként tovább fejlődéséhez. A kürtversenyek első számú (de nem egyetlen) inspirálója Ignaz Leutgeb, hangszerének korabeli kiemelkedő szólistája. Hogyan követhető nyomon a hangszerjáték fejlődése a versenyműveken? Milyen újításokat vezetett be Mozart a korábbi (elsősorban barokk) szerzők hangszerkezeléséhez képest? Mi olvasható ki a szóló-stimmek nehézségeinek változásaiból az egyes versenyműveket összehasonlítva? A ma ismert számozás vajon a tényleges kronológiai sorrendet jelöli?


2. Rézfúvósjáték fejlődése a modern zenében. Új technikák, új hangzások. Kortárs zeneszerzők hatásai a 20. 21 századi rézfúvós-játékra.

A klasszikus natúr trombita-és kürt átalakulásának állomásai a modern ventil-hangszerré válásig. A modern kürt, és trombita megjelenése és zenei potenciáljának növekedése a romantikus zeneszerzők műveiben. A romantika kora utáni hangszer használat. Új eszközök, új utak a 20., 21. századi zeneszerzők „ hangzáskísérletei”, eddig nem alkalmazott hangzások keresése. Különleges technikák a modern rézfúvósjátékban. Emblematikus zeneszerzők, akik elképzeléseikkel megváltoztatták, kiterjesztették a technikai és előadói lehetőségeket. Kiemelkedő hangszeres szólisták és kortárs zeneszerzők hatásai, és „kölcsönhatásai”.

Dr. Kosztándi István egyetemi docens meghirdetett témái
2024. április 15.

1. A világi és magyar népzene kapcsolata a reneszánsz és barokk táncokkal

Találkozási pontok felkutatása (történelmileg meghatározható helyszíneken, eseményeken)

Főbb, hallható hasonlóságok megvizsgálása

Tánctételek összevetése, műfajok egymásra hatásának megvizsgálása

A népzene hatása az udvari zenére

Utcai muzsikusok és tanult zenészek találkozása, ebből levezethető hatások kutatása, megvizsgálása

 

2. Itáliai hegedűvirtuózok hatása a XVII.-XVIII. századi európai zenére

Nagy hegedűsök ismertetése, munkásságuk mélyreható vizsgálata

A ma ismert és játszott hegedűirodalom bővítése elfeledett vagy ismeretlen virtuóz művekkel, valamint a XVII. századi notáció ismertetése és modernizálása

Olasz hegedűiskolák átnézése, felkutatása

Olasz díszítések kialakulása, használata

Dr. Nátyi Róbert egyetemi docens meghirdetett témái
2024. április 15.

1. A magyar avantgárd és zenei kapcsolatai

A Nyolcak csoport és a modern zene (Bartók, Kodály stb.) képviselői közötti kapcsolatok közismertek. A XX. század első felében a két testvérmúzsa inspirálóan hatottak egymásra, melyből meghatározó alkotások születtek.


2. A hangszer, mint „mütárgy”

A modern vizuális művészetekben a hangszereket, vagy darabjait, alkatrészeit elószeretettel integrálják képzőművészeti alkotásokba. Az elmúlt évszázad magyar művészetében több képzőművész életműve épült e tematika köré.


3. „Ingres hegedűje”. Képzőművész muzsikusok, muzsikus képzőművészek

A sokoldalú, mindkét területen jelentős életművet létrehizó alkotók pályájának kutatása, a modern művészetelméleti és tudományi módszerek alkalmazásával.