Adatvédelmi tájékoztató az SZTE BBMK diplomaátadó kapcsán

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a diplomaosztóra való regisztráció során történő adatkezeléseinkre.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a diplomaosztóra való regisztráció során történő adatkezeléseinkre.


 1. Kihez fordulhat?


A diplomaosztó adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.


Szegedi Tudományegyetem, BBMK

kapcsolattartó neve: Szvitan-Bagoly Bettina

levelezési cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

tel.: +36 (62) 544-600

e-mail cím: szvitan-bagoly.bettina@zmk.szte.hu

honlap cím: http://www.music.u-szeged.hu/


Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.


 1. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?


Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.


 1. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?


Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok


 1. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?


4.1. Regisztráció


A regisztráció során az alábbi adatokat kezeljük Önről:


Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utónév)

Beazonosítás okán

Önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a rendezvény lebonyolítását követően,

 • a helyszínen használt, a regisztrációnál megadott adatokból készített papíralapú táblázat esetén 1 hét elteltével megsemmisítjük az adatokat.

 • az elektronikus felületen megadott adatok pedig automatikusan törlődnek 3 nap elteltével a felületről.

Részvétel ténye és vendégek száma

A diplomaosztó hatékony lebonyolítása okán

E-mail cím

Kapcsolattartás okán

Telefonszám

Azonnali kapcsolattartás okán

NEPTUN kód

Beazonosítás okán

Szak

Beazonosítás okán, valamint a diplomaosztó hatékony lebonyolítása okán

Magasság és konfekció méret

A diplomaosztó hatékony lebonyolítása okán (a megfelelő talárméret megtalálása okán)


4.2. Kép -és hangfelvétel


Tájékoztatjuk, hogy a diplomaosztón jogos érdekből képfelvételt készítünk tömegfelvételek formájában. Felhívjuk a figyelmét, hogy a diplomaosztón készített egyedi képek tekintetében nem az SZTE az adatkezelő.


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel. 1. Kinek továbbítjuk az adatokat?


Általánosságban a rendezvényhez kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.

Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik a 4. pontban megjelölt cél, jogalap mentén és megőrzési időn belül a diplomaosztó koordinálása és lebonyolítása érdekében.


 1. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?


Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.


 1. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?


Nem.


 1. Milyen jogai vannak a rendezvény kapcsán?


A diplomaosztó kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.

 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.

 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.

 4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.

 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát.

 7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél (MODULO-n történő jelentkezés), amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.

 8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.


 1. Milyen jogorvoslattal élhet?


9.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu


9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


9.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek


 1. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?


Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 9.1. alpontban találja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen rendezvény kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *