Adatkezelési tájékoztató az SZTE BBMK logókészítő pályázat kapcsán

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a hallgatói alkotói és művészeti pályázat szervezése és lebonyolítása során történő adatkezeléseinkre.


 • 1. Kihez fordulhat?

 

A hallgatói alkotói és művészeti pályázatok adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi:

 

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

kapcsolattartó neve: Szvitan-Bagoly Bettina

levelezési cím: 6722, Szeged, Tisza Lajos Krt. 79-81.

tel.: +36 (62) 544-600

e-mail cím: szvitan-bagoly.bettina@zmk.szte.hu

honlap cím: http://www.music.u-szeged.hu/karunkrol/adatvedelem

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A hallgatói alkotói és művészeti pályázat során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük


4.1. Logó pályázat

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utónév)

Beazonosítás okán

Önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a pályázat lezárását követő 10 napig kezeljük, utána ezen adatok törlésre kerülnek. A képek, hátoldalukon az adatokkal, visszaadásra kerülnek, legfeljebb a pályázat lezárását követő fél évig őrizzük.

Intézmény/Kar megnevezése

Beazonosítás okán

Szak/évfolyam

Beazonosítás okán

E-mail cím

Beazonosítás okán

Telefonszám

Beazonosítás okán

Neptun kód

Beazonosítás okán, valamint a helyezettek számára a díj átutalásának lebonyolítása érdekében

 

4.2. Kép –és hangfelvétel (videófelvétel)

 

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvénysorozatunk díjátadóján jogos érdekből kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában. Felhívjuk a figyelmét, hogy a díjátadó sajtónyilvános.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget. Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel.

 

Az egyes rendezvényeink nyerteseiről készítendő egyedi képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása (űrlap) során azonosítás céljából vesszük fel az Ön nevét, születési nevét, és édesanyja nevét.

 

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születéskori név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy aláírása

 

4.3. A rendezvényeink nyerteseire vonatkozó adatkezelések

A nyertesek számára oklevelet adunk, feltüntetve rajta a nyertes személy nevét, a pályázat nevét és az elért helyezést. Az oklevélben feltüntetésre kerülő adatokat jogos érdekből kezeljük a verseny lebonyolítása érdekében.

 

4.4 Rendezvényeinkről hírösszefoglaló készítése

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényről a szakmai nyilvánosság tájékoztatása érdekében hírösszefoglalót készítünk, amelyet a http://www.u-szeged.hu/ weboldalon, valamint az egyetemi média platformokon, valamint külsős médiumok felé nyilvánosságra hozunk. A hírösszefoglalóban az alábbi adatokat vesszük fel.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

A nyilvánosság tájékoztatása, és a rendezvény népszerűsítése okán

Jogos érdek alapján kezeljük az adott rendezvényre jelentkezés során felvett, jelen felsorolásban szereplő adatokat.

A rendezvénysorozat lezárását követő 10 évig.

Intézmény/Kar/szak/évfolyam

 

 • 5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

Általánosságban a rendezvényhez kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre. Viszont a nyertes személyek kapcsán nevüket, az intézmény, kar megnevezését, a szakot és az évfolyamot jogos érdek alapján továbbítjuk az SZTE Közkapcsolati Igazgatósága, valamint külsős médiumok felé – elsősorban úgy mint delmagyar.hu, szegedma.hu, szeged.hu, webradio.hu, hodemzovasarhely.hu, vasarhely24.hu, MTI, Délmagyarország, Szegedi Tükör, Hét Nap, Civil Hang Rádió, Radió7, Rádió88 Szeged, Rádió1 Szeged, Kossuth Rádió, Városi TV Szeged, MTVA, RTL Klub, Hír Tv. Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik a 4. pontban megjelölt cél, jogalap mentén és megőrzési időn belül az egyes pályázatok koordinálása és lebonyolítása érdekében.

 

 • 6. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

 

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

 

 • 7. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

 • 8. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

 

A hallgatói alkotó és művészi pályázatok kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát.
 7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
 8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

 • 9. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

9.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

9.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 • 10. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 9.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen rendezvény kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *