Adatkezelési tájékoztató az egyes kurzusok teljesítéséhez kapcsolódó online szóbeli vizsgák lebonyolítása kapcsán - 2019/2020 tavaszi félév

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán (továbbiakban SZTE BBMK) az egyes kurzusok teljesítéséhez kapcsolódó online szóbeli vizsgák lebonyolítása során történő adatkezeléseinkre.


 • 1. Kihez fordulhat?

 

Az SZTE BBMK adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

 

Szegedi Tudományegyetem

Bartók Béla Művészeti Kar

Tanulmányi Osztály

kapcsolattartó neve: Marinkovné Kádár Ágnes

levelezési cím: 6720, Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

tel.: +36 62 544854

e-mail cím: marinkovne.kadar.agnes@zmk.szte.hu

honlap cím: http://www.music.u-szeged.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.)

 

rendelkezései szerint kezeli.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: https://u-szeged.hu/download.php?docID=32612

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

Az SZTE BBMK-án az online szóbeli vizsgák lebonyolítása során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük – 1. kapcsolattartási adatok bekérése és kezelése, 2. online kapcsolaton keresztüli személyes adatok kezelése.

 

4.1. kapcsolattartási adatok bekérése és kezelése

 

Milyen adatokról van szó?

Milyen célból kérjük be?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

 

E-mail cím

 

A hallgató online platformon történő vizsgára való behívásához, beazonosításához, vizsgáztatáshoz, a vizsga tisztaságának biztosításához, a felmerülő technikai problémák esetén alternatív úton (más platformon) történő vizsgáztatáshoz a kapcsolattartás érdekében.

Az Nftv. alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A vizsgaidőszak végéig.

 

Zoom vagy Messenger azonosító (vagy más, a vizsga lebonyolítása érdekében használt alternatív, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító platform elérési útja)

 

Mobiltelefonszám

 

4.2. online kapcsolaton keresztüli személyes adatok kezelése

 

Milyen adatokról van szó?

Milyen célból kezeljük?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

 

képmás

 

A hallgató beazonosításához, vizsgáztatáshoz, a vizsga tisztaságának biztosításához, a felmerülő technikai problémák esetén alternatív úton (más platformon) történő vizsgáztatáshoz a kapcsolattartás érdekében.

Az Nftv. alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 

 

 

 

 

Az adatokat nem rögzítjük, nincs adatmegőrzés, adattárolás.

 

hang

 

 

online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adatok

 

 

a hallgató környezete (a maszkolás funkció nem alkalmazható)

 

 

 • 5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

 

Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül.

 

 • 6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

 

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

 • 7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

 

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

 • 8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

 • 9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

 

A 4. pontban foglaltak alapján a személyes adatait az adott kurzushoz kapcsolódó szóbeli vizsga megfelelő és sikeres technikai lebonyolítása érdekében, illetve a technikai problémák igazolása érdekében kezeljük. Ezért, ha a kapcsolattartási adatainak hiányában Ön nem elérhető, a vizsga mulasztott vizsgának számít.

 

 • 10. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

 

Az SZTE BBMK online módon lebonyolított szóbeli vizsgái kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. törléshez való jog – közérdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését,
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát, vagy jogi igény érvényesítéséhez.
 7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
 8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

 • 11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 • 12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Az SZTE BBMK-án a szóbeli vizsgák online lebonyolítása kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *