Adatkezelési tájékoztató a díszoklevél adományozással kapcsolatos adatszolgáltatás kapcsán

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a díszoklevél adományozással kapcsolatos adatszolgáltatás során történő adatkezeléseinkre.

 • 1. Kihez fordulhat?

 

A díszoklevél adományozással kapcsolatos adatkezelés kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi:

 

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

kapcsolattartó neve: Szvitan-Bagoly Bettina

levelezési cím: 6722, Szeged, Tisza Lajos Krt. 79-81.

tel.: +36 (62) 544-600

e-mail cím: hr.bbmk@szte.hu

honlap cím: http://www.music.u-szeged.hu/karunkrol/adatvedelem

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A díszoklevél adományozással kapcsolatos adatszolgáltatás során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

 

 1. A díszoklevél adományozással kapcsolatos kérelemben megadott adatok kezelése
 2. A megadott adatok összevetése az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar adatbázisában lévő adatokkal

 

4.1. A díszoklevél adományozással kapcsolatos kérelemben megadott adatok kezelése

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Igénylő neve

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel

önkéntes hozzájárulás

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a díszoklevelek kiállítását és átadását követően (legkésőbb 2021. szeptember 31-ig) megsemmisítésre kerül minden tárolt adat.

Igénylő leánykori neve

Igénylő édesanyja leánykori neve

Igénylő születési helye, ideje

Igénylő értesítési címe és/vagy e-mail címe

kiértesítés, oklevél postázása céljából

Igénylő telefonszáma

azonnali kapcsolattartás céljából

Aláírás

beazonosíthatóság céljából

 

 

4.2. A megadott adatok összevetése a Bartók Béla Művészeti Kar adatbázisában lévő adatokkal

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Az oklevelet kiállító egyetem és kar neve

jelen adatokat jogszabályi előírás okán köteles megőrizni az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar

Jogi kötelezettség teljesítése okán (2011. évi CCIV. törvény) a törvényben előírtak szerint

a törvényben előírtak szerint

Szak megnevezése

Oklevél száma

Oklevél kelte

 

 


 

4.3. Kép –és hangfelvétel

 

Tájékoztatjuk, hogy a programon közérdekből kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában és nyilvános közéleti szerepléshez kapcsolódóan.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen Adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép- és hangfelvétel készül, a belépéssel Ön hozzájárul az adatkezelési tájékoztató elfogadásához.” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget. Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére használjuk fel marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel, különösen az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar honlapján.

 

Tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvétel illetve közéleti szerepléshez kapcsolódóan készített kép-és hangfelvétel vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával

 1. akár a program helyszínén: az esemény szervezői felé jelezve ezt, annak érdekében, hogy a szervezők a leghatékonyabban megoldhassák, hogy a felvételeken Ön ne szerepeljen, vagy
 2. az esemény eltelte után: írásban, az érintetti minőség beazonosításával az adatkezelő szervezeti egység felé. A kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az adott tiltakozás beérkezését követő 1 évig.

Születéskori név (családi és utóneve)

Érintett személy aláírása

Kép- és hangfelvétel pontos megjelölése

E-mail cím vagy levelezési cím

Az adott személy beazonosítása érdekében, valamint kapcsolattartási céllal, hogy az aláírt példány visszaküldésre kerülhessen az érintett számára.

 

Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása során azonosítás céljából vesszük fel az alábbi adatokat.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születéskori név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy aláírása

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásának (törlés) teljesítéséig, legfeljebb 30 napig. Ezt követően már sem a visszavont személyes adatait, sem a törlési kérelmét nem tároljuk.

Születéskori név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy aláírása

 

 

 

5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

A Szegedi Tudományegyetem a szegedi Polgármesteri Hivatal számára továbbítja az adatokat. Az adattovábbítás célja a díszoklevél tulajdonos köszöntése ünnepség keretében, és jogalapja önkéntes hozzájárulás.

 

Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül.

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.

9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

Az önkéntes adatszolgáltatás nem járhat hátrányos jogkövetkezménnyel, viszont annak elmaradása esetén nem áll módunkban kiállítani a díszoklevelet az Ön számára.

10. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

A díszoklevéllel kapcsolatos adatszolgáltatás kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. törléshez való jog – amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdek, illetve közérdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését,
 5. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát, vagy jogi igény érvényesítéséhez.
 6. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
 7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

11. Milyen jogorvoslattal élhet?

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 • 12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen díszoklevél adományozással kapcsolatos adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *