Tanulmányi ügyek

Jogviszony igazolás/magyar nyelvű

Jogviszony igazolás/angol nyelvű

Kreditigazolás

Személyes adatokban történő változás bejelentése

Törlési kérelem (a hallgató nem kívánja folytatni tanulmányait)

Oklevél igénylése azon hallgatók számára, akik korábban sikeres záróvizsgát tettek, de az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgát utólag szerezték meg

Kurzusfelvétel, kurzusleadás

Kurzus felvétele kurzusfelvételi időszak lejárta után

Kurzus leadása szorgalmi időszakban

Vizsgakurzus felvétele iránti kérelem

Dékáni méltányossági kérvény

Határidőn túli passzív félév kérelem

Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem

Kreditátviteli kérelem

Zongorakíséret jelenléti ív

Igénylés helye: MODULO (HSZI- Jogviszony igazolás igénylés)

Időpont, határidő: folyamatosan


Az igazolás igénylése során meg kell adni az igazolás kérésének okát (készletből választható), az átvétel módját, amely lehet személyes vagy postai kiküldés, utóbbi esetben pedig a postázási címet is. A postázási cím alapesetben a Neptun-ban szereplő állandó lakcím, amely azonban tetszőlegesen módosítható.

 

A szükséges adatok megadása után a kiadásra kerülő igazolás adatai ellenőrizhetők az igazolás megtekintése funkcióval. Amennyiben az azon szereplő adatok hiányosak vagy hibásak, javításukat az illetékes Tanulmányi Osztályon kezdeményezheti.

 

Az igazolásigényléseket minden munkanapon 12.00 órakor dolgozza fel a HSZI, így az addig leadott igénylések feldolgozása még aznap megtörténik. A fenti időpont után leadott igénylések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra. A kért igazolások a feldolgozást követően 3 munkanapig vehetők át, ezután az át nem vett igazolások megsemmisítésre kerülnek.

 

A postai kiküldéssel kért igazolásokat legkésőbb a feldolgozást követő munkanapon postázzuk az igénylésben megadott postai címre.

Az ügyleírás ide kattintva érhető el.


Igénylés helye: Tanulmányi osztály – személyes vagy online ügyintézés

Időpont, határidő: folyamatosan ügyfélfogadási időben

 


Igénylés helye: Tanulmányi osztály – személyes vagy online ügyintézés
Időpont, határidő: folyamatosan ügyfélfogadási időben

 

Igénylés helye: Tanulmányi osztály – személyes vagy online ügyintézés
Csatolandó: kitöltött 'Adatváltozást bejelentő' űrlap
Időpont, határidő: folyamatosan ügyfélfogadási időben

 

Igénylés helye: Tanulmányi osztály – személyes vagy online ügyintézés
Csatolandó: kitöltött 'Hallgatói jogviszony megszűntetése' űrlap

Időpont, határidő: folyamatosan ügyfélfogadási időben


Hallgatói jogviszony megszűntetése űrlap

 


Igénylés helye: Tanulmányi osztály személyesen (előre egyeztetett időpontban) vagy online ügyintézés
Csatolandó: kitöltött 'Oklevél igénylő' űrlap
Időpont, határidő: folyamatosan ügyfélfogadási időben

 

Igénylés helye: Neptun
Időpont, határidő: egyetemi TR-naptár szerint

 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Kurzusfelvételi kérelem űrlap

Időpont, határidő: az űrlap aktuális beadási határideje szerint


Amennyiben, olyan kurzust szeretne felvenni, amely nincs meghirdetve, vagy nem teljesítette az előfeltételét, beadás előtt konzultáljon az illetékes tanulmányi ügyintézővel.

Egy űrlapon csak egy kérelem adható be. A kérelmet minden esetben indokolni kell. Az indoklást alátámasztó dokumentumokat mellékelni kell. Több melléklet feltöltése esetén használja a [+] gombot.

FIGYELEM! Hiányosan kitöltött vagy nem megfelelő mellékletekkel feltöltött kérelmet a Tanulmányi Osztály formai okokból elutasítja. Formai hiba miatti elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs, de megfelelően kitöltött új kérvény a beadási határidőn belül ismételten beadható.

A kurzusfelvételek esetében a „Szabályzat a SZTE hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról 2. sz. melléklet Késedelmi, ügyviteli díjak, egyéb díjak és térítések” alapján meghatározott különeljárási díjat kell fizetni.

Vizsgaidőszakban már nem engedélyezhető utólagos kurzusfelvétel!

A formailag megfelelő kérelmet – a tanszéki véleményezést követően – a Tanulmányi Bizottság bírálja el, a határozatban foglaltakat a Tanulmányi Osztály hajtja végre.

Beadás után a hallgató a beadvány megtekintésével tájékozódhat beadványának állapotáról.
Csatolandó: kitöltött 'Kurzus felvétele kurzusfelvételi időszak után' elnevezésű űrlap

 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Késedelmes kurzusleadás)
Csatolandó: kitöltött 'Kurzus leadása szorgalmi időszakban' űrlap

Időpont, határidő: egyetemi TR-naptár szerint


Kurzus leadása szorgalmi időszakban űrlap

 


Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Tanulmányi Bizottsági kérvény)

Időpont, határidő: egyetemi TR-naptár szerint


A nem teljesített kurzus teljesítése első alkalommal vizsgakurzus felvételével, ezt követően pedig a kurzus teljes megismétlésével lehetséges. Egy félévben legfeljebb 2 vizsgakurzus vehető fel. A vizsgakurzusra való jogosultság feltétele a vizsga teljesítésének legalább egy alkalommal történő megkísérlése.
Csatolandó: kitöltött 'Vizsgakurzus felvétele iránti kérelem' űrlap

 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Dékáni méltányossági kérvény)
Időpont, határidő: folyamatosan

Ha a hallgató önhibáján kívül (pl. betegség, rendkívüli családi esemény) nem volt képes valamely tanulmányi kötelezettsége teljesítésére, a képzés során legfeljebb két alkalommal kérelemre, a dékán döntése alapján méltányossági alapú mentességet kaphat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes rendelkezései alól. Tantervben szereplő követelmény alól felmentés nem adható.

A méltányosság alapjaként elfogadtatni kívánt indokot megfelelően dokumentálni kell (pl. kórházi zárójelentés, egyéb okmányok). A kérelmet alátámasztó dokumentumokat mellékelni kell. Több melléklet feltöltéséhez használja a blokk ismétlése [+] gombot. A dékáni méltányossági határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Egy űrlapon csak egy kérelem adható be.

Kitöltéskor adja meg az értesítési címét és válassza ki, hogy mely szakon szeretne dékáni méltányosságot kérni, vagy fellebbezést beadni.

Vizsgaidőszakon kívüli vizsgalehetőség (Diplomakoncert - osztatlan vagy záróvizsga teljesítése a záróvizsga-időszaktól eltérően):
Vizsgaidőszakon kívüli egyéb vizsgázást a kar vezetője kivételesen, különös méltányosságból, kérelemre, egyénileg engedélyezhet.

Harmadik passzív félév engedélyezése:
Kivételes esetekben pl. betegség, szülés, baleset miatt harmadik passzív félév kérelmezése.

Fellebbezés a Tanulmányi Bizottság / Kreditátviteli Bizottság döntése ellen
Csatolandó: kitöltött 'Dékáni méltányossági kérvény' valamint a kérelem alátámasztásához szükséges iratok pl. kórházi zárójelentés, egyéb okmányok


Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Határidőn túli passzív félév kérvény)
Időpont, határidő: egyetemi TR-naptár szerint

A szorgalmi időszak végéig a hallgató kérelmet adhat be, hogy a már megkezdett félévét utólagosan állítsuk passzív félévre.

Az igénybevett passzív félévek száma összesen nem lehet több, mint a szak képzési ideje, osztatlan képzésben legfeljebb 6 félév.

Beadási határidő: a hallgatói kurzusfelvételi időszak lezárultától az adott félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig.

Kitöltéskor adja meg értesítési címét, és válassza ki mely szakon szeretne kérelmet beadni.

A kérelemhez minden esetben töltsön fel mellékletet, amely igazolja az indoklásban megadott okot. pl. baleset esetén jegyzőkönyv, orvosi látlelet stb.


 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Kedvezményes tanulmányirend kérelem)

Időpont, határidő: az űrlapok aktuális beadási határideje szerint


A Kar a hallgatónak kérelemre kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. A kivételes tanulmányi rend – feltételes vagy feltétel nélküli – felmentést jelenthet többek között a kötelező foglalkozások látogatása alól, valamint lehetőséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok kiváltására.

A kivételes tanulmányi rend nem jelenthet felmentést a képesítési követelményekben foglaltak, félév- vagy évzáró számonkérés, vizsga, záróvizsga (vagy annak egy része) letétele, szakdolgozat megírása és megvédése alól.

A kivételes tanulmányi rend tárgyanként külön feltételhez köthető.

A hallgató az egyetemen folytatott tanulmányai során, egy szakon legfeljebb két félévben folytathatja tanulmányait kivételes tanulmányi rend szerint.

A kedvezményes/kivételes tanulmányi rend attól a dátumtól érvényes, amikor a Tanulmányi Bizottság elfogadta a kérelmet.
Csatolandó: kérelmet alátámasztó igazolás és a kitöltött 'Kedvezményes tanulmányi rend' elnevezésű űrlap.

 

Igénylés helye: MODULO (Karközi beadási hely – Kreditátviteli Bizottsági kérvény)

Időpont, határidő: egyetemi TR-naptár szerint


A kari Kreditátviteli Bizottság kérelemre elismerhet előzetesen megszerzett hallgatói tudást egyes tantervi követelmények teljesítéseként, e követelmények teljesítéséért járó kredit megadásával.

Az elismertetni kívánt teljesítés adatait a rendelkezésére álló bizonylatból vigye fel az űrlap „Teljesített kurzus” rovatába a következő formában:
Intézmény: Intézmény rövidített megnevezése; Intézmény hivatalos elnevezése. (Pl.: LFZE; Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
Kurzus megnevezése: A képzési tervben szereplő megnevezés (Pl.: Zenetörténet 1.)
Félévek száma: 6
Tanév: 2017/2018.
Félév: 1. félév

Állítsa be a képzési tervben szereplő értékelés típusát és írja be az eredményt.
A legördülő listából válassza ki, mely tárgyelemet kívánja kiváltani a korábban teljesített kurzussal.

Nem SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok elismertetési kérelme esetén a teljesítést igazoló leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) másolata(i) mellé fel kell töltenie az intézmény által hitelesített kurzusleírást, tematikát, valamint egyértelműen meg kell jelölnie a kiváltandó kurzust (kurzusokat) a leckekönyv/törzslap/oklevélmelléklet megfelelő oldalán.

Több melléklet feltöltése esetén használja a [+] gombot.

FIGYELEM! A hiányosan kitöltött vagy nem megfelelő mellékletekkel feltöltött kérelmet a Tanulmányi Osztály formai okokból elutasítja. Formai hiba miatti elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs, de megfelelően kitöltött új kérvény határidőn belül ismételten beadható.

 

A formailag megfelelő kérelmet a Kreditátviteli Bizottság bírálja el.

Beadás után a beadvány későbbi megtekintésével tájékozódhat a beadvány állapotáról.


 

bartok2_250x250

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *