A Miniszterelnökség 2024. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra a déli félteke országaiban

A Miniszterelnök általános helyettese, mint a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja, a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

A pályázat célja


A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett aziránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa. Ezen szándéka által vezérelve, a Magyar Diaszpóra Tanács kérését meghallgatva indította útjára a Kőrösi Csoma Sándor Programot, annak érdekében, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és tevékenysége segítséget nyújtson a diaszpórában élő magyar közösségek számára. A Program célkitűzése, hogy a megkezdett munka folytatása által a Programon keresztül megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A Program rendeltetése továbbá, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és munkája által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság diaszpóra közösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitásának megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és a magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki. A Program fontos küldetése, hogy az ösztöndíjasok által a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson. Ennek érdekében a Programra olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek nyújthatnak be pályázatot, akik segítenek e célok elérésében.A pályázat tárgya


A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi feladatkörök ellátására hirdet pályázatot:


Cserkésztevékenység,

Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok stb.),

Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás stb.),

Közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció- és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás stb.).

 


A Program a 2023/2024. évben legfeljebb 100 fő részére nyújt ösztöndíjat, amely létszámból a déli félteke országaiban legfeljebb 25 fő részére hirdet ösztöndíjat 2024. február hónap és 2024. november hónap között megvalósuló Program időtartama alatt. A déli féltekére utazó ösztöndíjasok száma a keretlétszám figyelembevételével változhat és átcsoportosításra kerülhet az északi félteke ösztöndíjasainak létszámának változása esetén. A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel. A Program 2024. év februárjától 2024. év november közepéig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban, a számára kijelölt fogadószervezettel együttműködve, a külföldi magyar közösségeknél, a magyarországi programszakasz ideje alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét és tesz eleget felkészülési és beszámolási kötelezettségének. A magyarországi programszakasz két részből áll: egyrészt a 2024. február 15. és 2024. november 15. közötti külföldi programszakaszt megelőző, 2024. január hónapban megvalósuló hazai felkészülési időszakból, melynek részét képezi az oktatási szakasz; másrészt pedig a külföldi programszakaszt követő, hazai záró szakaszból (2024. december hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.


 


A pályázók köre


Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

a pályázat benyújtásának időpontjában tizennyolcadik életévét betöltötte,

büntetlen előéletű,

magyar állampolgár,

legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete,

vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér, a magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik és a Program záró konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

 


A pályázat megvalósítási paraméterei


A pályázat benyújtása: 2023. november 13. napjától 2023. december 13. napjáig.


Interjú a pályázókkal: 2024. január 10. napjától - 2024. január 12. napjáig.


Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2024. február 15. – 2024. november 15.


A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete 2024. február 15. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.

A 9 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje 2024. november 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2024. november 25. napja.

Amennyiben az Ösztöndíjas 2024. február 15-én nem tudja megkezdeni a külföldi programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj 9 hónapig tartó külföldi programszakaszának időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2024. november 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2024. november 25. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával.


Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.


A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére eleget tesz.A Program tervezett megvalósítási területei:


Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Paraguay, Uruguay, Venezuela),

Dél-afrikai Köztársaság,

Ausztrália,

Új-Zéland.

 


A pályázat benyújtásának formája


A pályázat benyújtása a pályázók és a fogadószervezetek részéről is elektronikus úton történik. A pályázati dokumentációt elektronikusan egy példányban kell benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu valamint a www.korosiprogram.hu honlapokról elérhető, online pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, valamint a pályázók esetében a 9. pontban megjelölt valamennyi melléklet csatolásával.


 


A pályázat benyújtási határideje


A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásnak a napja.


Kizárólag magyar idő szerint 2023. december 13. 23:59-ig elektronikus úton, hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll módunkban befogadni.Elérhetőség


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben:


Elektronikus elérhetőség: kcsp@me.gov.hu;


Telefonos elérhetőség: +36 (1) 795-7869 vagy +36 (1) 896-3111


 


A részletes pályázati felhívást és a programszabályzatot ide kattintva érhetik el:


A Miniszterelnökség 2024. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra a déli félteke országaiban (pdf)

Programszabályzat - Kőrösi Csoma Sándor Program 2024. évi pályázat a déli félteke országaiban (pdf)

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *