Az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar kari tájékoztatója:

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

 

Bartók Béla Művészeti Kar

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

 Szeged

2019A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉSE

 

 


 


 

Rektor

Prof. Dr. Rovó László

egyetemi tanár

 

 

Kancellár

Dr. Fendler JuditRektorhelyettesek

 

Stratégiai rektorhelyettes

Prof. Dr. Széll Márta

Tudományos és Innovációs rektorhelyettes

Prof. Dr. Kónya Zoltán
Oktatási rektorhelyettes

Dr. habil. Gellén Klára
Nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes

Dr. habil Zakar Péter

Csontos Helga

 

A KAROK DÉKÁNJAI

Állam- és Jogtudományi Kar

Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár
Általános Orvostudományi Kar

Prof. Dr. Lázár György

egyetemi tanár
Bölcsészettudományi Kar

Prof. Dr. Gyenge Zoltán
egyetemi tanár
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Héderné Dr. Berta Edina
főiskolai docens


 

 

Fogorvostudományi Kar

Dr. habil Baráth Zoltán

egyetemi docens

Gazdaságtudományi Kar

Dr. habil Kovács Péter
egyetemi docens

Gyógyszerésztudományi Kar

Dr. Zupkó István
egyetemi docens

Juhász GyulaPedagógusképző Kar

Dr. Döbör András
főiskolai docens

Mérnöki Kar

Dr. habil. Bíró István
egyetemi docens

Mezőgazdasági Kar

Mikó Józsefné Dr. habil. Jónás Edit Phd
egyetemi docens

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Mucsi László
egyetemi docens

Bartók Béla Művészeti Kar

Dr. Nátyi Róbert
főiskolai docens

 

 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke

Dr. Papp Viola ZsuzsannaA Bartók Béla Művészeti Kar bemutatkozása

 

A szegedi Bartók Béla Művészeti Kar a Dél-Alföld egyetlen zeneművészeti felsőoktatási intézménye. Beiskolázási területe és kisugárzása országos, növendékbázisa mégis elsősorban Szegedhez, Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyékhez kapcsolódik. Igy legfontosabb feladata Szeged és az említett három megye zenetanár-utánpótlásának biztosítása, továbbá a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Nemzeti Színház operatársulata, és más – a régióhoz tartozó – színházak számára fiatal muzsikusok képzése.

A Bartók Béla Művészeti Kar a Szegedi Tudományegyetem tizenkét Karának egyike. A teljes ügyintézést a Dékáni Hivatal és az azon belül működő Tanulmányi Osztály látja el. Az oktatással és a művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat hat tanszék végzi.

A Bartók Béla Művészeti Kar ­– mely 1998-ig az akkori Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola részeként működött – szakmai feladatait a magyar zeneművészeti oktatás nagy múltra visszatekintő gyakorlata alapján végzi.

 

A Bartók Béla Művészeti Kar rövid története

 

Az 1879-es árvízkatasztrófát követő újjáépítéssel egy időben a szegedi zeneoktatás is lendületes fejlődésnek indult. 1880-ban Langer Viktor zeneszerző alapította meg a mai Kar jogelődjét, a Városi Zenedét. 1904-től hívták meg az intézmény élére a kiváló muzsikust, Király-König Pétert, aki szaktudásával és szervezőkészségével évtizedeken át meghatározó egyénisége lett Szeged zenei életének. Irányításával a zeneoktatás minden szempontból igazodott a budapesti Magyar Királyi Zeneakadémia tantervéhez, tehát a szegedi az egyik legkorszerűbb szellemben oktató vidéki intézménynek számított. Király-König működésének köszönhetően megpezsdült a város zenei élete is. A Városi Zenede évente négy hangversenyt rendezett.

 

1952-től Szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskola néven működött, melyben létrejött – a középfokú képzés mellett, arra épülve – a három évfolyamos tanárképző tagozat.

 

1966-ban az ország öt zeneművészeti szakiskolájában szétvált a szakiskolai oktatás és a zenetanárképzés. Ez utóbbit a Művelődési Minisztérium főiskolai rangra emelte. A szegedi intézmény hivatalos neve ekkor ismét megváltozott, így lett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének- és Zeneiskolai Tanárképző Intézet Szegedi Tagozata.

 

1983-ban a Zeneakadémia – a színvonalas szegedi vonósképzés elismeréseként, elsőként a hegedű és cselló szakokon – engedélyezte, hogy egyetemi képzés induljon a III., IV. és V. évfolyamokban. A későbbi években további 15 szak kapta meg az egyetemi képzés jogát.

 

1990-ben a Művelődési Minisztérium jóváhagyta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely alapján az Intézet konzervatóriummá alakult.

 

1996-ban a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tanácsának határozata alapján az ország két konzervatóriuma valamennyi engedélyezett szak első három évfolyamában is folytathat egyetemi képzést. Az említett határozat évenkénti átjárhatóságot biztosít a főiskolai és egyetemi képzési szint között, lehetővé téve, hogy a hallgató a tanulmányai során tanúsított előmenetele és tehetsége alapján szerezzen főiskolai vagy egyetemi diplomát.

 

A Konzervatórium 1998-ban levált a Zeneakadémiáról, és a Szegedi Felsőoktatási Szövetség alapító tagjaként működött 2000. január 1-jéig. Ekkor az integráció révén létrejött Szegedi Tudományegyetem kari jelleggel működő önálló oktatási egységévé vált, majd sikeres akkreditációt követően 2003. szeptember 1-jétől 2019. július 31-ig a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karaként működött.

 

A Kar – mely a Szegedi Tudományegyetem Szenátusi döntése alapján 2019. augusztus 1-től Bartók Béla Művészeti Kar néven folytatja tevékenységét - meghatározó szerepet tölt be Szeged és a régió zenei életében, mivel a magas színvonalú oktatómunka mellett jelentős művészeti tevékenységet is folytat.

 

 

A Bartók Béla Művészeti Kar szervezeti egységei

 

Dékáni Hivatal

Telefon: 62-544-600

info@zmk.szte.hu

 

Dékán

DR. NÁTYI RÓBERT

 

Dékáni Hivatalvezető

Majó-Petri Georgina

 

Tanulmányi Osztályvezető

Marinkovné Kádár Ágnes

 

HR-referens

Szvitan-Bagoly Bettina

 

Tanulmányi főelőadó

Márta Andrea

Pappné Vreckó Stella

 

Gazdasági referens

Sebők Gabriella

 

Tanszékvezetők

Telefon: 544-607

 

Zongora Tanszék

Prof. Dr. Zsigmond Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár

 

Vonós Tanszék

Dr. Kosztándi István főiskolai docens

 

Fafúvós Tanszék

Dr. Varga Laura tanszékvezető főiskolai docens

 

Rézfúvós Tanszék

Dr. Kecskés György főiskolai docens

 

Magánének Tanszék

Prof. Dr. Temesi Mária tanszékvezető egyetemi tanár

 

Zeneelmélet Tanszék

Prof. Dr. Tóth Péter tanszékvezető egyetemi tanár

 

 

Hallgatói Részönkormányzat elnök

Ecseri Roland


ALAPFOGALMAK

Kreditpont: az elismert hallgatói tanulmányi munkaidő mérésére szolgál, egy kredit harminc óra hallgatói tanulmányi munkaidőt jelent. Megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges szintű teljesítésével történi. A kreditpont értéke a megszerzett érdemjegytől független.

Kritériumfeltétel: a tanulmányok valamely szakaszának megkezdéséhez, valamely tárgy felvételéhez, a záróvizsgára bocsátáshoz, illetve az oklevél megszerzéséhez kapcsolt, a minőséget szolgáló vagy a tanulmányok túlzott elhúzódását megakadályozó feltétel.

Kritériumtárgy: kritériumfeltételt képező tantárgy, melyhez kredit nincs rendelve. (pl. testnevelés)

Mintatanterv: a hallgató részére felkínált olyan tanterv, mellyel a végzettséget az előírt tanulmányi idő alatt lehet megszerezni

Kreditelismerés (Kreditátvitel): a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített azon folyamat, amely során egy előzetesen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség, a tantervi tanulmányi kötelezettségek során figyelembevételre, és egy vagy több tantárgy, illetve tantervi egység alóli teljes vagy részbeni felmentés útján, feltétellel vagy feltétel nélkül, kreditjóváírással elismerésre kerül.

Tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás, amely magában foglalja legalább:

·a tantárgy elnevezését,

·a tantárgy oktatásáért felelős tanszék megnevezését,

·a tantárgy teljesítésével szerezhető kreditpontok számát,

·a tantárgyhoz tartozó kötelező és kötelezően választható tantárgyelemeket,

·a tantárgy (elemek) oktatási formáját,

·a heti (félévi) tanórák számát,

·a tantárgy kreditpontjait,

·a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés(ek) formáját (kollokvium, gyakorlati jegy, beszámoló, alapvizsga, szigorlat),

·az értékelés fajtáját (ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú),

·a tantárgy felvételéhez, illetve teljesítéséhez szükséges előtanulmányi feltételeket,

·a tantárgy oktatásának feladatát és célját,

·a tananyag tematikus leírását,

·az írott tananyag megjelölését.

Tantárgyfelvétel: - Feltétele a tantárgy előzetes követelményeinek teljesítése. Egy tantárgy meghirdetett előadására, gyakorlatára, szemináriumára való jelentkezés.

Előtanulmányi feltétel: azon tantárgyak vagy egyéb kötelezettségek köre, melyek teljesítése feltétele egy másik tárgy felvételének vagy tanulmányi kötelezettség teljesítésének.

Aktív félév: az a félév, amelyre a hallgató érvényesen bejelentkezett a jelen a tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint és kurzust vett fel.

Passzív félév: olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel.

Párhuzamos képzés: a hallgató az egyetemen folyó képzésben, és egy másik – az egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben folyó – képzésben egyidejűleg vesz részt.

Áthallgatás: a hallgató a képzési tantervben megkövetelt tudást, képességeket az egyetem egy másik kara vagy más intézmény hallgatói számára oktatott tárgy teljesítése során szerzi meg.

Átoktatás: a képzésért felelős kar tantervében szereplő valamely tárgy oktatását megállapodás alapján az egyetem másik kara, illetve annak tanszéke végzi.

 

A TANULMÁNYOK IDŐBEOSZTÁSA

A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A félévek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból állnak.

A szorgalmi időszak legalább 14 oktatási hét, a vizsgaidőszak 6 + 1 hét, ahol a 7. hét az utóvizsga időszak. A vizsgaidőszakon belül a vizsganapokat a tanszékek határozzák meg.

A Bartók Béla Művészeti Karon a tanórák legalább 45, legfeljebb 60 percesek lehetnek.

 

 

 

A 2019/2020-as tanév időrendi beosztása

 

I. félév:

 

Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 2. (hétfő) – 2019. december 7. (szombat)

Őszi szünet: 2019. október 30. (szerda) – 2019. november 1. (péntek)

Vizsgaidőszak: 2019. december 9. (hétfő) – 2019. december 20. (péntek)

2020. január 2. (csütörtök) – 2020. január 25. (szombat)

Utóvizsga-hét: 2020. január 27. (hétfő) – 2020. február 1. (szombat)

Téli bezárás: 2019. december 23. (hétfő) – 2020. január 1. (szerda)

 

 

II. félév:

 

Szorgalmi időszak: 2020. február 3. (hétfő) – 2020. május 16. (szombat)

Tavaszi szünet: 2020. április 10. (péntek) – 2020. április 17. (péntek)

Vizsgaidőszak: 2020. május 18. (hétfő) – 2020. június 27. (szombat)

Utóvizsga-hét: 2020. június 29. (hétfő) – 2020. július 4. (szombat)

 


BEIRATKOZÁS

A tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgató köteles a tanulmányok első félévére beiratkozni. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. Az ily módon be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti.

A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.

A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató amennyiben tanulmányait folytatni kívánja, a kurzusfelvételi időszak végéig a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt köteles felvenni, valamint lejárt fizetési kötelezettségeit ki kell egyenlíteni. Ezen feltételek nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.

Beiratkozáskor/bejelentkezéskor a hallgató az Egységes Tanulmányi Rendszerben (NEPTUN) tantárgyakat vesz fel és válik aktív státuszúvá.

KREDITRENDSZER

A hallgató tanulmányi félévei alatt a diploma megszerzéséhez előírt kreditmennyiséget összegyűjti. A kredit megszerzése független az érdemjegytől.

 

Azonos vagy közel azonos tantárgyak esetében a korábban megszerzett kredit másik szakon való elfogadtatása érdekében kreditelismerési eljárás kezdeményezhető minden félévben, az erre megadott időszakban.

 

Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett kreditpontok beszámíthatóságáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt. Két ismeretanyag egyenértékűnek tekintendő, ha az ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75%-os. A más intézményben teljesített helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el, ahány kreditet a Bartók Béla Művészeti Kar tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban nem módosítható. Kreditátvitelre nincs lehetőség záróvizsga, szakdolgozat esetén. A Kreditátviteli kérelmet a MODULO rendszerben kell benyújtani.

 

A kreditrendszer támogatja az egyes tárgyak, képzési egységek más intézményben – akár külföldön – való elvégzését. Pl.: Erasmus program.

 

VIZSGÁK

A hallgató az információs rendszerben (NEPTUN) jelentkezik a vizsgákra. A vizsgajelentkezés (fel és lejelentkezés) a vizsga előtt 24 órával lezárul. A hallgató az adott félév vizsgaidőszakában kitűzött vizsga időpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak alapján.

A hallgató az adott vizsgaidőszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét. Egy tárgy (illetve a neki megfelelő kurzus) – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel. Ha a két kurzusfelvétel során a hallgató (aki tanulmányait a 2012-13. tanévben vagy azután kezdte) a hat vizsgaalkalmat elhasználta, harmadik kurzusfelvételre nincs lehetősége. Egy tárgyból tehát összesen 6-szor lehet vizsgázni. A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell.

Amennyiben a hallgató nem teljesíti az elméleti órák vagy gyakorlatok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap.

 

Amiért fizetni kell, de elkerülhető

 

a kvótán felül felvett, illetve nem teljesített nyelv és testnevelés kurzusok díja

ismételt javítóvizsga (azaz a 3. és további ismétlő vizsgák) díja

ha több mint 10%-al túllépi képzése teljes kreditszámát

késedelmi díjak - a határidők be nem tartása, pl. késedelmes kurzusfelvétel, leadás,

utólagos záróvizsgára történő jelentkezés

 

Akinek ilyen tartozása van, az nem tud vizsgára jelentkezni!

 

A jogviszony megszűnésének okai

 

·Háromszori kurzusfelvétel, max. 6 vizsgalehetőség elhasználása

·Egymás utáni 2 passzív félév után felszólításra sem jelzi a hallgató tárgyfelvételi szándékát és így nem válik aktívvá.

 

NYELVI KÉPZÉS

Minden SZTE hallgató az egyetemi tanulmányai során összesen 8 darab kétórás (90 perces) nyelvi kurzus ingyenes felvételére jogosult, bármilyen bontásban (pl. 8x2, 4x4, stb.). A kurzusokat az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet a Neptun Tanulmányi Rendszerben hirdeti meg, és azok a hallgatói jogviszony időtartamán belül bármelyik aktív félévben felvehetők.

Mesterképzésben – amennyiben a hallgató nem az SZTE-n teljesített alapképzéses oklevéllel rendelkezik – 3 darab kétórás nyelvi kurzus ingyenes felvételére van lehetőség.

Az fenti óraszámokon felül felvett nyelvi kurzusokért díjat kell fizetni.

Nyelvvizsga követelmények oklevél átvételéhez  

Osztatlan tanárszakos hallgatók:az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél meglétét írja elő a diplomaszerzés egyik feltételeként az összes osztatlan tanárszakon. Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Ezek a következők: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén. Az ENSZ-nek 6 hivatalos nyelve van: a kínai, francia, orosz, angol, arab és spanyol, azaz az előbbi 24 nyelvhez még a kínai, az arab és az orosz hozzáadódik.

Előadó-művészet alapképzési szakos hallgatók: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből (angol, arab, bolgár, cigány (beás), cigány (lovári), cseh, dán, eszperantó, finn, francia, holland, horvát, japán, kínai, lengyel, német, olasz, örmény, orosz, portugál, román, ruszin, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, görög, ukrán) államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

TESTNEVELÉS

 

Az alap- és osztatlan képzésre felvett hallgató két féléven át félévente 1 (egy) testnevelési kurzus ingyenes felvételére jogosult, amit diplomaszerzés előtt kell teljesíteni. A választott kurzusból félévenként legalább 12 alkalommal, heti 1 foglalkozáson kell részt venni. A testnevelés többnyire 0 kredit értékű kritériumtárgy. Az SZTE Sportközpont kurzuskínálata széles, 55 sportágból, közel 150 kurzust hirdet. A választott testnevelés kurzus felvétele a NEPTUN-ban a megadott időpontig történik.

 

A TANULMÁNYI EREDMÉNY KISZÁMÍTÁSA

 

Tanulmányi átlageredmény: félévente megállapításra kerülő átlageredmény kiszámítása az NEPTUN-ban központilag, az egész egyetemre egységesen megállapított algoritmus alapján történik.

Az ösztöndíj megállapítása a korrigált kreditindex átlag alapján történik, az Egyetemi Ösztöndíj szabályzat szerint.

 

ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon a kar által létrehozott Tanulmányi Bizottság illetve Kreditátviteli Bizottság, másodfokon pedig a Kar dékánja jár el. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Minden tanulmányi, vizsga- és ösztöndíj ügyben a hatályos jogszabályok, egyetemi valamint kari szabályzatok a mérvadók.  

KARI TANULMÁNYI OSZTÁLY

 

Minden tanulmányi üggyel - ha nem szakmai probléma – a kari Tanulmányi Osztályhoz kell fordulni, például: kérelmek beadása, különböző igazolások, dokumentumok kérése, kurzusfelvétel, szakosodás, záróvizsga jelentkezés. A legtöbb tanulmányi ügy online is elintézhető a MODULO rendszerben (pl. jogviszonyigazolás kérése).

 

KAROK, INTÉZETEK, TANSZÉKCSOPORTOK, TANSZÉKEK, TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT

 

Szakmai kérdéssel a képzésért/tantárgyért felelős egységhez/oktatóhoz lehet fordulni: például eligazítás a szak teljesítési feltételeiben, kutatási témák, szakdolgozat és diplomamunka témák, szakmai gyakorlat ügyek.

 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ IRODÁJA

Az SZTE HSZI a következő hallgatói ügyekben tud segíteni

beiratkozás

diákigazolvány-kezelés

kifizetések, befizetések kezelése

pénzügyi jellegű igazolások kiadása (ösztöndíj- és tandíjigazolások)

könyvtámogatási rendszer

utazási támogatás

diákhitel

hallgatói jogviszony-igazolás

kollégiumi nyilvántartás

EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZER (NEPTUN)


A Szegedi Tudományegyetemen 2017. áprilistól a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer működik kiegészítve a CooSpace és Modulo rendszerekkel.

Ahhoz, hogy Ön hallgatóként a NEPTUN-hoz kapcsolódhasson, érvényes NEPTUN-os felhasználói azonosítóval (usernévvel) és jelszóval kell rendelkeznie. Regisztráció és további tájékoztatás: www.u-szeged.hu/regisztracio

Belépés a hallgatói web-en a www.neptun.u-szeged.hu oldalon, ez bárhonnan elérhető.

Amennyiben a rendszert mások számára is hozzáférhető munkaállomásról érik el, akkor munkájukat feltétlen a KILÉPÉS funkcióval fejezzék be, illetve zárják be az összes böngésző megnyitott ablakot, hogy megakadályozzák az adataikkal történő visszaélést.

A NEPTUN-hoz érvényes felhasználói azonosító és jelszó használható a CooSpace és Modulo rendszerek eléréséhez is.

Használata a tanév során: kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés, eredmények megtekintése, pénzügyi adatok megtekintése, személyes adatok karbantartása.COOSPACE

 
Használata a tanév során: virtuális színtereket kínál a valódi tanulási folyamatok támogatására, egy-egy kurzushoz kapcsolódó önálló színtér lehetőséget ad a résztvevők számára a kommunikációra, forrásanyagok, tematikák, tananyag letöltésére, otthoni feladatok feltöltésére.

Részletes CooSpace leírást itt talál.

 

MODULO

 

A Modulo adminisztrációs programba a NEPTUN rendszerben használt felhasználói névvel és jelszóval kell bejelentkezni. https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login

 

Használata a tanév során: űrlapok, beadványok, kérelmek beadása (hallgatói jogviszony igazolás igénylése, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat, kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem beadása, tanítási gyakorlatra, diplomakoncertre, záróvizsgára történő jelentkezés, beiratkozási adategyeztető űrlap beadása)

 

Az elektronikus űrlapok kitöltéséről és az ügymenetről az űrlapokhoz tartozó ügyleírásokban kap tájékoztatást: A Neptun/CooSpace/Modulo bemutatása itt olvasható

 

 

A BARTÓK BÉLA MŰVÉSZETI KAR KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA

 

A zeneművészeti képzés sajátos jellegéből adódik, hogy a szakok nem különülnek el egymástól, sőt az oktatás során az egyes szakok képzései át- meg átszövik egymást, ami különösen a kamarazene, a zongorakíséret, a csoportos és egész évfolyamos tárgyak oktatása, valamint az énekkari és zenekari tevékenység során valósul meg. A felvételi eljárás során felvett első évfolyam 30-35 szakirány hallgatóiból adódik össze. A zeneművészeti felsőoktatásban egy-egy tanszékhez a rokon, vagy rokonítható hangszerek oktatása tartozik.

 

 

A Kar képzési kínálatában az alábbi szakok szerepelnek

 

ELŐADÓ-MŰVÉSZET alapképzési szak (BA) alább felsorolt szakirányai:

zongora, orgona, hárfa, csembaló, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, furulya, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer, ének

 

KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ mesterképzési szak (MA) alább felsorolt szakirányai:

zongora, hegedű, gitár, gordonka, harsona

 

KLASSZIKUS ÉNEKMŰVÉSZ mesterképzési szak (MA) alább felsorolt szakirányai:

operaének, oratórium- és dalének

 

KARMESTER mesterképzési szak (MA) alábbi szakiránya:

fúvószenekari karnagy

 

ZENETANÁR osztatlan képzési szak (MA) alábbi szakirányai:

zongoratanár, orgonatanár, hárfatanár, csembalótanár, hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár, gitártanár, fuvolatanár, oboatanár, klarinéttanár, fagott-tanár, furulyatanár, kürttanár, trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, magánénektanár, továbbá az ének-zene-tanár – zeneismeret-tanár szakpár

 

ZENEMŰVÉSZTANÁR mesterképzési szak (MA) alábbi szakirányai:

zongoraművész-tanár, hegedűművész-tanár, gitárművész-tanár, gordonkaművész-tanár, harsonaművész-tanár és énekművész-tanár

 

A zeneművészeti képzés kötött jellegű, vagyis az egyes tantárgyak nem vehetők fel korlátozás nélkül tetszőleges módon. (Ez mind a hallgatók tanulmányainak szakmailag átgondolt egyenletes elosztása, mind az oktatói óraterhelések egyensúlyban tartása szempontjából fontos.) A megadott mintatanterv olyan ajánlott tanterv, melyben a tárgyak felvételi sorrendje félévekre bontva 30 kredites (+/-3 kredit) egységekben az előtanulmányi rendet figyelembe véve van megadva. A mintatanterv szerinti haladás garantálja az előírt idő alatti diplomához jutást.

 

 

A képzési tervek (mintatantervek) szemeszterenként tartalmazzák

·a tantárgyak nevét

·a számonkérés módját

·a heti óraszámot

·a megszerezhető kreditpontot

 

 

 

Szeged, 2019. augusztus 21.