Az SZTE Zeneművészeti Kar kari tájékoztatója:

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

 

Zeneművészeti Kar

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A KREDITRENDSZERRŐL

ÉS AZ

EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL

(NEPTUN)


 

Szeged

2018


A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉSE


 


REKTORI HIVATAL

 

Rektor

Prof. Dr. Rovó László

egyetemi tanár
telefon: 544-001
e-mail: rektor@rekt.u-szeged.hu

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Az SZTE OM azonosítója: FI 62198

 

Kancellár

Dr. Fendler Judit

telefon: +36-62-342-300
e-mail: kancellar@rekt.szte.hu

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Rektori kabinetvezető-helyettes

Csaba-Papp Kornélia

 

Stratégiai rektorhelyettes

Prof. Dr. Széll Márta

Tudományos és Innovációs rektorhelyettes

Prof. Dr. Kónya Zoltán
Oktatási rektorhelyettes

Dr. habil. Gellén Klára
Nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes

Dr. habil Zakar Péter

Csontos Helga

 

A KAROK DÉKÁNJAI

Állam- és Jogtudományi Kar

Prof. Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, habil.
Általános Orvostudományi Kar

Prof. Dr. Lázár György

egyetemi tanár
Bölcsészettudományi Kar

Prof. Dr. Gyenge Zoltán
egyetemi tanár
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Héderné Dr. Berta Edina
főiskolai docens

Fogorvostudományi Kar

Dr. habil Baráth Zoltán

egyetemi docens

Gazdaságtudományi Kar

Dr. habil Kovács Péter
egyetemi docens

Gyógyszerésztudományi Kar

Dr. Zupkó István
egyetemi docens

Juhász GyulaPedagógusképző Kar

Dr. Döbör András
főiskolai docens

Mérnöki Kar

Dr. habil. Bíró István
egyetemi docens

Mezőgazdasági Kar

Dr. habil. Horváth József
egyetemi docens

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Mucsi László
egyetemi docens

Zeneművészeti Kar

Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár

telefon: 544-605
e-mail: office@music.u-szeged.hu

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

 

 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke

Dr. Papp Viola Zsuzsanna
egyetemi hallgatóA Zeneművészeti Kar bemutatkozása


A szegedi Zeneművészeti Kar a Dél-Alföld egyetlen zeneművészeti felsőoktatási intézménye. Beiskolázási területe és kisugárzása országos, növendékbázisa mégis elsősorban Szegedhez, Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyékhez kapcsolódik. Igy legfontosabb feladata Szeged és az említett három megye zenetanár-utánpótlásának biztosítása, továbbá a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Nemzeti Színház operatársulata, és más – a régióhoz tartozó – színházak számára fiatal muzsikusok képzése.

A Zeneművészeti Kar a Szegedi Tudományegyetem olyan önálló oktatási egysége, melynek szerveződése és működése kari jellegű. A teljes adminisztrációt az Dékáni Hivatal és az azon belül működő Tanulmányi Osztály látja el. Az oktatással és a művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat hét tanszék végzi.

A Zeneművészeti Kar ­– mely 1998-ig az akkori Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola részeként működött – szakmai feladatait a magyar zeneművészeti oktatás nagy múltra visszatekintő gyakorlata alapján végzi.

 

A Szegedi Zeneművészeti Kar rövid története

 

Az 1879-es árvízkatasztrófát követő újjáépítéssel egy időben a szegedi zeneoktatás is lendületes fejlődésnek indult. 1880-ban Langer Viktor zeneszerző alapította meg a mai Zeneművészeti Kar jogelődjét, a Városi Zenedét. 1904-től hívták meg az intézmény élére a kiváló muzsikust, Király-König Pétert, aki szaktudásával és szervezőkészségével évtizedeken át meghatározó egyénisége lett Szeged zenei életének. Irányításával a zeneoktatás minden szempontból igazodott a budapesti Magyar Királyi Zeneakadémia tantervéhez, tehát a szegedi az egyik legkorszerűbb szellemben oktató vidéki intézménynek számított. Király-König működésének köszönhetően megpezsdült a város zenei élete is. A Városi Zenede évente négy hangversenyt rendezett.

 

1952-től Szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskola néven működött, melyben létrejött – a középfokú képzés mellett, arra épülve – a három évfolyamos tanárképző tagozat.

 

1966-ban az ország öt zeneművészeti szakiskolájában szétvált a szakiskolai oktatás és a zenetanárképzés. Ez utóbbit a Művelődési Minisztérium főiskolai rangra emelte. A szegedi intézmény hivatalos neve ekkor ismét megváltozott, így lett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének- és Zeneiskolai Tanárképző Intézet Szegedi Tagozata.

 

1983-ban a Zeneakadémia – a színvonalas szegedi vonósképzés elismeréseként elsőként a hegedű és cselló szakokon – engedélyezte, hogy egyetemi képzés induljon a III., IV. és V. évfolyamokban. A későbbi években további 15 szak kapta meg az egyetemi képzés jogát.

 

1990-ben a Művelődési Minisztérium jóváhagyta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely alapján az Intézet konzervatóriummá alakult.

 

1996-ban a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tanácsának határozata alapján az ország két konzervatóriuma valamennyi engedélyezett szak első három évfolyamában is folytathat egyetemi képzést. Az említett határozat évenkénti átjárhatóságot biztosít a főiskolai és egyetemi képzési szint között, lehetővé téve, hogy a hallgató a tanulmányai során tanúsított előmenetele és tehetsége alapján szerezzen főiskolai vagy egyetemi diplomát.

 

A Szegedi Konzervatórium 1998-ban levált a Zeneakadémiáról, és a Szegedi Felsőoktatási Szövetség alapító tagjaként működött 2000. január 1-jéig, amikor az integráció révén létrejött Szegedi Tudományegyetem kari szintű önálló oktatási egysége lett 2003 szeptemberétől – az országban elsőként – Zeneművészeti Karként működik, mely meghatározó szerepet tölt be Szeged és a régió zenei életében, mivel a magas színvonalú oktatómunka mellett jelentős művészeti tevékenység is folytat.

A Zeneművészeti Kar szervezeti egységei

 

Dékáni Hivatal

Telefon: 62-544-600

office@music.u-szeged.hu

 

Dékán

PROF. DR. TÓTH PÉTER

 

Dékáni Hivatalvezető, Tanulmányi Osztályvezető

Lengyelné Stiebel Klára

 

HR-referens

Szvitan-Bagoly Bettina

 

Tanulmányi csoportvezető

Márta Andrea


Tanulmányi főelőadó

Pappné Vreckó Stella

 

Tanulmányi referens

Marinkovné Kádár Ágnes

 

Gazdasági referens

Podoski Nóra


 

Tanszékvezetők

Telefon: 544-607

 

Zongora Tanszék

Dr. Zsigmond Zoltán tanszékvezető főiskolai docens

 

Vonós Tanszék

Prof. Szecsődi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár

 

Fafúvós Tanszék

Dr. Varga Laura tanszékvezető főiskolai docens

 

Rézfúvós Tanszék

Dr. Kecskés György főiskolai docens

 

Kamarazene Tanszék

Masopust Péter tanszékvezető főiskolai docens

 

Magánének Tanszék

Prof. Dr. Temesi Mária tanszékvezető egyetemi tanár

 

Zeneelmélet Tanszék

Prof. Dr. Tóth Péter tanszékvezető egyetemi tanár


 

 

Kari HÖK-elnök

Várkoly Etele


KREDITRENDSZER


1. A kreditrendszer alapfogalmai


Kreditpont(tanulmányi pont): az elismert hallgatói tanulmányi munkaidő mérésére szolgál, egy kredit harminc óra hallgatói tanulmányi munkaidőt jelent. Megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges szintű teljesítésével történi. A kreditpont értéke a megszerzett érdemjegytől független.

Kritérium-feltétel:az első beiratkozás kivételével – a beiratkozáshoz, egy tantárgy felvételéhez, a záróvizsgára bocsátáshoz, a tanulmányok valamely szakaszának folytatásához, az oklevél megszerzéséhez kapcsolt, a tanulmányok túlzott elhúzódását megakadályozót, az egyenletes haladást szolgáló feltétel.

Kritériumtárgy: olyan tantárgy, tanulmányi követelmény, melyhez kredit nincs rendelve. (szakmai gyakorlat, testnevelés)

Mintatanterv: a tanulmányok sikeres elvégzéséhez a hallgatók részére felkínálásra kerülő olyan tantárgyi és időbeosztás, amellyel a végzettséget az előírt tanulmányi idő alatt meg lehet szerezni.

Kreditátvitel: egy előzetesen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség a tantervi tanulmányi kötelezettségek során figyelembe vételére és egy vagy több tantárgy alóli teljes vagy részbeni felmentés útján, feltétellel vagy feltétel nélkül, kreditjóváírással elismerésre kerül.

Tantárgyi program: elsajátítandó ismeretanyag, a tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás, mely magában foglalja:

– a tantárgy elnevezését,

– a tantárgy oktatásáért felelős tanszék megnevezését,

– a tantárgy teljesítésével szerezhető kreditpontok számát,

– a tantárgyhoz tartozó kötelező és kötelezően választható tantárgyelemeket,

– a tantárgy(elemek) oktatási formáját, – a heti (félévi) tanórák számát,

– a tantárgy kreditpontjait,

– a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés(ek) formáját (kollokvium, gyakorlati jegy, beszámoló, alapvizsga, szigorlat),

– az értékelés fajtáját (ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú),

– a tantárgy felvételéhez, illetve teljesítéséhez szükséges előtanulmányi feltételeket,

– a tantárgy oktatásának feladatát és célját,

– a tananyag tematikus leírását,

– az írott tananyag megjelölését.

Tantárgyfelvétel: - Feltétele a tantárgy előzetes követelményeinek teljesítése. – egy tantárgy meghirdetett előadása, gyakorlata, szemináriumára, vizsgájára való jelentkezés.

Előtanulmányi feltétel: tantárgyak, kötelezettségek köre, ezek teljesítése feltétele egy másik tantárgy (kurzus) felvételéhez, tanulmányi kötelezettség teljesítésének.

Aktív félév: a kar által meghatározott feltétel mellett az a félév, melyre a hallgató érvényesen kurzust vett fel és aktívvá vált.

Passzív félév: az a félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel.

Párhuzamos képzés: a hallgató a karon folytatott alapképzés mellett egy másik egyetem/felsőoktatási intézmény nem társítható szakán folyó alapképzésben is részt vesz.

Áthallgatás: a képzési tantervben előírt tanulmányi kötelezettséget az egyetem egy másik kara vagy intézménye hallgatói számára oktatott tárgy teljesítése során szerzi meg.

Átoktatás: a képzés tantervében szereplő, a képzésért felelős kar által jóváhagyott és meghirdetett valamely tárgy oktatását az egyetem másik kara, illetve annak tanszéke végzi.


2. A tanulmányok időbeosztása

A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A szemeszterek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból tevődnek össze. A tanév időbeosztását (egyetemi naptár) az Egyetemi Tanács állapítja meg. A foglalkozások időtartama 45 perc 15 perces szünetekkel.


 

 

 

 

A 2018/2019-es tanév időrendi beosztása

 

 

I. félév:

 

Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 3. – 2018. december 8.

 

Őszi szünet: 2018. október 22. – 2018. október 24.

 

Vizsgaidőszak: 2018. december 10. – 2018. december 21.

 

2019. január 2. – 2019. január 26.

 

Utóvizsga-hét: 2019. január 28. – 2019. február 2.

 

Téli bezárás: 2018. december 24. – 2019. január 1.

 

 

 

II. félév:

 

Szorgalmi időszak: 2019. február 4. – 2019. május 18.

 

Tavaszi szünet: 2019. március 25. – 2019. március 29.

 

Vizsgaidőszak: 2019. május 20. – 2019. június 29.

 

Utóvizsga-hét: 2019. július 1. – 2019. július 6.

 

 


3. Beiratkozás

A tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgató köteles a tanulmányok első félévére beiratkozni. A hallgatói jogviszony e beiratkozással jön létre. Az ily módon be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti. A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató, ha tanulmányait folytatni kívánja, a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt köteles felvenni a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.

A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak – a képzési időszak megkezdése előtt – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti.

Egy tárgy (kurzus) a tanulmányok ideje alatt annak nem teljesítése esetén legfeljebb még két ízben vehető fel.

Beiratkozáskor/bejelentkezéskor a hallgató az információs rendszerben tantárgyakat vesz fel a NEPTUN (Egységes Tanulmányi Rendszer) szerint. A beiratkozási/bejelentkezési időszak a szemeszter megkezdése előtt 14 nappal kezdődik és a szemeszter megkezdéséig tart.


4. A vizsgák rendje

A hallgató az információs rendszerben jelentkezik a vizsgákra. A hallgató az adott félév vizsgaidőszakában kitűzött vizsga időpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak alapján.

A hallgató az adott vizsgaidőszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét.

Amennyiben a hallgató nem teljesíti az elméleti órák vagy gyakorlatok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap.


5. Nyelvi képzés

Minden SZTE hallgató az egyetemi tanulmányai során összesen 8 darab kétórás (90 perces) nyelvi kurzus ingyenes felvételére jogosult, bármilyen bontásban (pl. 8x2, 4x4, stb.). A kurzusokat az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet a Neptun Tanulmányi Rendszerben hirdeti meg, és azok a hallgatói jogviszony időtartamán belül bármelyik aktív félévben felvehetők.

Felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatók esetében 4, mesterképzésben – amennyiben a hallgató nem az SZTE-n teljesített alapképzéses oklevéllel rendelkezik – 3 darab kétórás nyelvi kurzus ingyenes felvételére van lehetőség.

Az fenti óraszámokon felül felvett nyelvi kurzusokért díjat kell fizetni.


6. A tanulmányi eredmény kiszámítása

Tanulmányi átlageredmény: félévente megállapításra kerülő átlageredmény kiszámítása az NEPTUN-ban központilag, az egész egyetemre egységesen megállapított algoritmus alapján történik.

Az ösztöndíj megállapítása a korrigált kreditindex átlag alapján történik, az Egyetemi Ösztöndíj szabályzat szerint.

 

7. Más tanulmányok beszámítása

Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett kreditpontok beszámíthatóságáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt. Két ismeretanyag egyenértékűnek tekintendő, ha ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75%-os. A más intézményben teljesített helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el, ahány kreditet a Zeneművészeti Kar tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban nem módosítható. Kreditátvitelre nincs lehetőség záróvizsga, szakdolgozat esetén. A Kreditátviteli kérelmet a MODULO rendszerben kell benyújtani.


8. Eljárási kérdések

A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon a kar által létrehozott Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság, másodfokon a Kar dékánja jár el. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Minden tanulmányi, vizsga- és ösztöndíj ügy a hatályos jogszabályok, egyetemi valamint a szabályzatok a mérvadóak.


EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZER (NEPTUN)

Hasznos információkaz Egységes Tanulmányi Rendszer (NEPTUN) használatával kapcsolatosan.

Az egyetemi NEPTUN olyan számítógépes programcsomagot tartalmaz, amely segíti az oktatásszervezést, az adminisztrációt és ebből adódóan gyors adathozzáférést tesz lehetővé mindazok számára, akik jogosultak a rendszerbe történő belépésre.

A NEPTUN rendszer keretében minden beiratkozott hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy az interneten keresztül megtekintse az Egyetem által vele kapcsolatban nyilvántartott adatokat, nyomon kövesse az Egyetemhez kapcsolódó pénzmozgásait, kapcsolatot tartson oktatóival, diáktársaival, ill. vizsgákra jelentkezzen, kurzusokat vegyen fel.

Önök a hallgatói web-en léphetnek be a www.neptun.u-szeged.hu oldalon, ez bárhonnan elérhető.


Regisztrálás

Ahhoz, hogy Önök hallgatóként a NEPTUN-hoz kapcsolódhassanak, érvényes NEPTUN-beli felhasználói azonosítóval kell rendelkezniük.

Ha ilyennel még nem rendelkeznek, regisztrálhatják magukat, azaz létrehozhatják saját NEPTUN-beli felhasználói azonosítójukat: személyes adataik megadásával azonosíthatják magukat, s ha ezt a rendszer rendben levőnek találja, akkor megadja az Önök NEPTUN-ban használt azonosító-kódját, amely egyben a felhasználói azonosítójukhoz tartozó usernév is lesz.

Ezután beállíthatják az illetéktelen hozzáférés ellen védő jelszavukat.

Fontos!

  • A személyes adatok ellenőrzése a NEPTUN-ban tárolt adatokkal való pontos egyezés alapján történik. Ha az Önök által megadott adatok alapján a rendszer nem tudja azonosítani, adataik pontosítása céljából keressék fel a Tanulmányi Osztályt!
  • Mindenki csak saját magát regisztrálhatja, más nevében regisztrálni (az illető személyes adatainak ismeretében is) tilos!
  • Jelszavukat szigorúan tartsák titokban, mert annak ismeretében bárki hozzáférhet az Önök adataihoz, vagy pl. vizsgára jelentkezhet, vizsgajelentkezést törölhet az Önök nevében.
    Amennyiben a jelszavukat mások is megtudták, azonnal változtassák meg!

Amennyiben a rendszert mások számára is hozzáférhető munkaállomásról érik el, akkor munkájukat feltétlen a KILÉPÉS funkcióval fejezzék be, illetve zárják be az összes böngésző ablakot, amelyet a regisztráció során megnyitottak.

(A regisztráció futtatásához Internet Explorer 5.5 vagy magasabb verziójú böngésző használatát javasoljuk. JavaScript futtatásának ill. cookie-k elhelyezésének engedélyezése szükséges.
A biztonságos kapcsolat érdekében HTTPS protokolt használunk, a hitelességi bizonyítvánnyal (certificate) kapcsolatos figyelmeztető üzeneteket kaphatnak.)

Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy jelezzék azt a kar Tanulmányi Osztályán, vagy forduljanak a Help Desk szolgálathoz (email: help@neptun.u-szeged.hu).

A regisztrálást követően bármikor beléphetnek a rendszerbe User nevük és jelszavuk beírásával.

Vigyázzanak arra, hogy jelszavuk ne kerüljön illetéktelen kezébe, mert ez visszaélésre ad lehetőséget, súlyos károkat okozhat a tulajdonosnak.

A NEPTUN használata

A https://www.neptun.u-szeged.hu oldalon az Egyetemi Számítóközpont összeállítása alapján. Használatáról minden felvett hallgató levélben is kap értesítést.

Elektronikus kurzusfelvétel

A mintatanterv alapján kell a kurzusokat felvenni.

Vizsgára jelentkezés:

A vizsgára jelentkezés a hallgatói web oldalon történik. Ezzel kapcsolatosan részletes információt találnak https://www.neptun.u-szeged.hu oldalon. Ezek az oldalak (vizsganap, helyszín) csak a vizsgaidőszakot megelőzően láthatók.

 

 

MODULO

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login

 

Hallgatói kérelmek beadása

 

A Zeneművészeti Kar hallgatói kérelmeiket kizárólag a Modulo rendszeren keresztül nyújthatják be, továbbá hallgatói jogviszony-igazolást is a Modulo rendszeren keresztül

Igényelhetnek a HSZI beadási hely alatt.

A Modulo rendszerbe a NEPTUN rendszerben használt felhasználói névvel és jelszóval kell bejelentkezni.

Az elektronikus űrlapok kitöltéséről és az ügymenetről az űrlapokhoz tartozó ügyleírásokban kap tájékoztatást.

A rendszer használatával kapcsolatban általános tájékoztatást és segítséget a HSZI ügyfélszolgálatán, vagy a Tanulmányi Osztályon kérhet.


A szakok bemutatása

 

A zeneművészeti képzés sajátos jellegéből adódik, hogy a szakok nem különülnek el egymástól, sőt az oktatás során az egyes szakok képzései át- meg átszövik egymást, ami különösen a kamarazene, a zongorakíséret, a csoportos és egész évfolyamos tárgyak oktatása, valamint az énekkari és zenekari tevékenység során valósul meg. A felvételi eljárás során felvett első évfolyam 30-35 szakirány hallgatóiból adódik össze. A zeneművészeti felsőoktatásban egy-egy tanszékhez a rokon, vagy rokonítható hangszerek oktatása tartozik. A Zeneművészeti Kar képzési kínálatában az alábbi szakok szerepelnek:

 

ELŐADÓ-MŰVÉSZET alapszak (BA) alább felsorolt klasszikus szakirányai:

zongora, orgona, hárfa, csembaló, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, furulya, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer, ének

 

KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ mesterszak (MA) alább felsorolt szakirányai:

zongora, hegedű, gitár, gordonka, harsona

 

KLASSZIKUS ÉNEKMŰVÉSZ mesterszak (MA) alább felsorolt szakirányai:

operaének, oratórium- és dalének

 

KARMESTER mesterszak (MA) alábbi szakiránya:

fúvószenekari karnagy

 

ZENETANÁR osztatlan képzési szak (MA) alábbi szakirányai:

zongoratanár, orgonatanár, hárfatanár, csembalótanár, hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár, gitártanár, fuvolatanár, oboatanár, klarinéttanár, fagott-tanár, furulyatanár, kürttanár, trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, magánénektanár, továbbá az ének-zene-tanár – zeneismeret-tanár szakpár

 

ZENEMŰVÉSZTANÁR mesterszak (MA) alábbi szakirányai:

zongoraművész-tanár szakirány, hegedűművész-tanár szakirány, gitárművész-tanár szakirány, gordonkaművész-tanár szakirány, harsonaművész-tanár szakirány, énekművész-tanár szakirány

 

 

A zeneművészeti képzés kötött jellegű, vagyis az egyes tantárgyak nem vehetők fel korlátozás nélkül tetszőleges módon. (Ez mind a hallgatók tanulmányainak szakmailag átgondolt egyenletes elosztása, mind az oktatói óraterhelések egyensúlyban tartása szempontjából fontos.)

 

A képzési tervek csak a kereteket illetően kötött jellegűek. Tartalmukban – elsősorban a gyakorlati jellegű tárgyak tantárgyi programjai révén – nagyfokú szabadságot és választhatóságot biztosítanak a hallgató számára, aki az elsajátítandó műveket – a megadott korszakon és műfajon belül, tehetsége és ízlése szerint – maga választhatja meg.

 

A képzési tervek szemeszterenként tartalmazzák

·a tantárgyak nevét

·a számonkérés módját

·a heti óraszámot

·a megszerezhető kreditpontot


Szeged, 2018. augusztus 21.