Klasszikus zongora szakirány/Zongoratanár szakirány

1 etûd (pl. Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Czerny)
1 prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier I-II. kötetébõl
1 bécsi klasszikus (pl. Haydn, Mozart, Beethoven) szonáta I-II., (illetve) lassú és gyors tétele
1 romantikus mû (pl. Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Grieg)
1 XX. vagy XXI. századi mû (pl. Bartók vagy Prokofjev, Debussy, Ravel)Alkalmassági vizsgák:

Szolfézs:

Írásbeli:
Tonális kétszólamú részlet lejegyzése diktálás után, violin- és basszuskulcsban;
20. századi egyszólamú dallam lejegyzése diktálás után.

Szóbeli:
Az alábbi zenei alapelemek ismerete, felismerése és éneklése hangnévvel:
Az összes hangköz (szûkített, bõvített és oktávon túli is)
Hármashangzatok és fordításaik
Négyeshangzatok (az összes típus) és fordításaik feloldással együtt
Pentatónia
Dúr és moll hangsorok 7 #-ig, 7 b-ig
Modális hangsorok
Lapról éneklés a zenemûvészeti szakközépiskolák szakmai képesítõ vizsgájának nehézségi fokán, violin, vagy basszus kulcsban (alterációk, modulációk)
Kodály – Vargyas: A magyar népzene címû kötetbõl 40 szabadon választott népdal stílusos éneklése emlékezetbõl, elemzésük a szokásos szempontok szerint.
(A szabadon választott népdalok listáját a felvételi vizsgán be kell mutatni!)

Zeneelmélet:

Írásbeli:
Klasszikus vagy barokk mûrészlet, vagy Bach-korálrészlet leírása diktálás után (leírandó a dallam, a basszus és a számozás).
Összhangzattan-példa kidolgozása írásban, számozott basszus alapján szûkfekvésben.

Szóbeli:
A klasszikus összhangzattan ismerete a Kesztler-könyv 19-20. leckéjének megfelelõ szintjén
Példa zongorázása diktálás után
Hallásgyakorlat: egyszerû példa harmóniáinak felismerése
A következõ formák ismerete:
periódus
schönbergi értelemben vett mondat
a klasszikus két- és háromtagú forma
triós forma
szonátaforma
rondó
fúga
barokk kéttagúság

A felvételizõ köteles magával hozni egy klasszikus mû kottáját és azt formailag és harmóniailag elemezni.