Ének-zene tanár - zeneismeret-tanár

Szolfézs:

 

Egy- és kétszólamú diktandó;

Hangközök teljes körű ismerete, felismerése, felépítése;

Hármas- és négyeshangzatok teljes körű ismerete;

Pentaton, modális, dúr- és moll-hangsorok teljes körű ismerete;

Egyszólamú dallamok lapról olvasása: Pl. Legányé Hegyi Erzsébet: Bach-példatár I. szintjén;

Hozott anyag;

2 Bach-korál (altot vagy tenort énekelni)

2 műdal saját zongorakísérettel

 

 

Összhangzattan:

 

Négyszólamú példa leírása hallás után;

Klasszikus műrészlet leírása hallás után (szélső szólamok, számozás);

Számozott basszus kidolgozása írásban;

Meg nem adott hangnemű négyeshangzatok szabályszerű feloldása és a hangnem meghatározása írásban;

Példa zongorázása diktálás után a hármas- és négyeshangzatok és fordításaik alteráció nélkül;

Hallásgyakorlat a klasszikus összhangzattan köréből.

 

 

Formatan:

 

A hozott zongoraszonáta formai és harmóniai elemzése.

 

 

Zeneirodalom:

 

Zeneirodalmi tájékozottság, általános műveltség felmérése

 

 

Népzene:

 

30 magyar népdal stílusos éneklése emlékezetből, elemzésük a szokásos szempontok szerint:

Kodály-Vargyas: "A magyar népzene" című kötetből az alábbi 20 kötelező népdal, és további 10 szabadon választott nédal:

1,2,4,8,12,21,34,52,67,85,95,113,142,154,171,206,252,307,395,448

 

 

Zongora:

 

J.S. Bach valamelyik kétszólamú invenciója

1 klasszikus szonáta gyors és lassú tétele

 

1 romantikus vagy modern előadási darab

(A darabok kotta nélkül játszandók!)

1 könnyű zongoradarab lapról játszása

 

 

Ének:

 

Két különböző stílusú és karakterű műdal előadása kotta nélkül

(zongorakísérőről gondoskodunk).

 

 

Vezénylés:

 

A hozott kötelező népdalok vezénylése